Боже милосердя молитва на польском

Религиозное чтение: боже милосердя молитва на польском в помощь нашим читателям.

Молитвы

Ежедневные

Для принятия Таинств

Для священнослужителей

Богослужения

Чин Литургии

Proprium Liturgiae

Liturgia Horarum

Таинства и требы

Доп. богослужения

  акафисты, каноны, молебны

  литании, процессии

  Музыка

  Песенник (ноты, midi)

  Библиотека

  Книги, статьи

  Каталог ссылок

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl siĘ za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Ufam Tobie, boś Ty wierny,

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  – i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, – a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

  Maryjo, Królowo Polski,

  jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

  Основные молитвы по-польски

  Для католиков латинского обряда. Основные молитвы, Акты Веры, упования, любви и рскаяния, молитва к Ангелу-Покровителю. (По книге “Mo’j katechizm. Przyjdz’ Panie Jezu”)

  • Laudetur Iesus Christus!
  • О Сайте
  • Поиск
  • Карта Сайта
  • Гостевая Книга
  • Обратная Связь

  Любое воспроизведение данных материалов – только с разрешения администраторов сайта!

  Католичество

  Гюстав Доре

  Категории раздела

  Храмы

  Download

  КЦ ОФИЦИАЛЬНО

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Wierzę, coś objawił, Boże,

  Twe słowo mylić nie może.

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Bądź miłościw mnie grzesznemu

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  Основные католические молитвы на каждый день

  W. I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  P. Oto ja służebnica Pańska.

  W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

  P. A Słowo stało się ciałem.

  W. I mieszkało między nami.

  P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

  W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

  W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

  P. Niech odpoczywają w pokoju.

  Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

  Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

  Módl się za nami do Boga. Alleluja.

  P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

  W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

  Все. И поченла з Духа Швентего.

  Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

  Свящ. Ото я служебница Паньска.

  Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

  Свящ. А Слово стало щен чалэм.

  Все. И мешкало мендзы нами.

  Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

  Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

  Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

  Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

  Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

  Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

  Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

  Свящ. Нех одпочиваён в покою.

  Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

  Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

  Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

  Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

  Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

  Все. И зачала с Духа Святого.

  Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

  Свящ. Вот я – прислуга Господня.

  Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. И Слово стало телом.

  Все. И жило между нас.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

  Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

  Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

  Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

  Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

  Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

  Все. И сияние вечное пусть им светит.

  Свящ. Пусть отдыхают в мире.

  Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

  Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

  Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

  Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

  Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

  Молитва о прощении ко Господу..

  Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот,

  Его же милость безмерна, и человеколюбия неизследимая пучина: ко Твоему Величеству припадающе, со страхом и трепетом яко раби недостойнии благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на рабех Твоих бывших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку, и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе паки благодарим,

  Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти, и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелех преспеваюших.

  Твоя благодеяния всех верных Твоих получити, Церковь Твою святую, и град сей, (или весь сию), от всякаго злаго обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем даруя,

  Тебе со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом, во едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и преблагая глаголати и воспевати сподобиши.

  Слава Тебе Богу, Благодетелю нашему, во веки веков. Аминь.

  Молитвы на разные случаи

  Перед чтением Священного Писания.

  Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетленный свет Твоего Бого-разумения и отверзи очи нашего ума к уразумению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас и страх Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели духовную жизнь, думая и совершая все к Твоему благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу и Сыну, и Святому Духу.

  Молитва в Течение Великого Поста:

  Господи и Владыка моей жизни! Не дай мне духа праздности, уныния, любоначалия (желание начальствовать) и празднословия (поклон).

  Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви дай мне, рабу Твоему (поклон).

  Господи Царь мой, дай мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, так как Ты благословен во веки веков. Аминь (поклон).

  Молитва о болящем:

  Владыка Вседержитель, Святый Царь, наказывающий и не умерщвляющий, поднимающий падающих и возводящий низвергнутых, телесные болезни людей исцеляющий. Молюсь Тебе, Боже наш, немощного раба Твоего (имя) посети Твоею милостью. Прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Да, Господи, пошли с небес Твою целительную силу, коснись Его тела, угаси жар, укроти страдание и всякую немощь, в нем таящуюся. Будь врачом Твоего раба (имя) , воздвигни его с одра болезни, с ложа страдания в здравии и крепости. Даруй его Твоей святой Церкви угождающего и творящего Твою волю. Ибо Тебе свойственно миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбия — неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя, вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и единосущным Твоим Духом. Аминь.

  Молитва перед путешествием:

  Господи Иисусе Христе, Боже наш, истинный и живой путь! Ты сопутствовавал Твоему мнимому отцу Иосифу и пречистой Твоей Матери Деве Марии в Египет, а также сопутствовал Луке и Клеопе в Эммаус! Ныне смиренно молим Тебя: Владыка пресвятый, сопутствуй Твоей благодатью и нам, рабам Твоим. И, как рабу Твоему Товии, пошли Ангела хранителя и наставника, сохраняющего и избавляющего нас от всякого несчастного случая, от видимых и невидимых врагов и наставляющего исполнять Твои заповеди. Ибо Тебе свойственно миловать и спасать нас, и Тебе славу возносим с безначальным Твоим Отцом и с пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  Молитва о детях.

  Боже, наш милостивый небесный Отец! Помилуй наших детей (имена) , за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобой и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они, вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь.

  Молитва о прекращении ссоры:

  Господи Иисусе Христе, Боже наш, заповедь новую давший ученикам Твоим, чтобы они любили друг друга! Прими молитву сию в отпущение грехов всех нас, рабов Твоих. Иссякшую в нас любовь обнови Духом Твоим Святым, чтобы, исполняя Твои заповеди, мы заботились не о своих земных благах, но о славе Твоей и о пользе ближнего. Ибо Ты — наш руководитель и спаситель, и Тебе славу возносим с Отцом и Святым Духом. Аминь.

  Молитва от злых помыслов:

  Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами удали от меня, смиренного и недостойного раба Твоего, уныние, забывчивость, безрассудность, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от моего окаянного сердца и от помраченного моего ума; и погаси пламень страстей моих, потому что я — нищ и жалок. Избавь меня от многих лютых помыслов16. и предприятий, освободи меня от всех злых дел. Ибо Ты благословенна во всех поколениях и славится пречестное Твое имя во веки веков. Аминь.

  Молитва о трудностях в учении:

  Господи Боже наш, воззри на раба твоего (имя) . и ниспошли на него духа премудрости, разума и благочестия и просвети его светом Твоего благоразумия, чтобы он скоро уразумел и усвоил изучаемые им предметы и употребил их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты — источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  Молитва от осквернения:

  Господи Боже наш, один благой и человеколюбивый, один Святой и во святых почивающий! Ты верховному Твоему апостолу Петру явил видением, что не следует считать скверным или нечистым ничего из сотворенного Тобою в пищу и наслаждение людям, и через избранный сосуд Твой, апостола Павла дал заповедь, что для чистых все чисто: Ты Сам, Владыка Пресвятой, призыванием страшного и пречистого Твоего имени, и знамением Священного и Животворящего Креста, благослови и очисти меня, раба Твоего (имя), осквернившегося от всякого злого духа, от всякого мечтания и гада ядовитого, от всякого беззакония и от всякого обмана, от всякого чародейства и от всякой суеты, и от всякого недуга и всякой болезни, и от всякого враждебного злодейства диавола. И ныне меня, недостойного раба Твоего (имя) , удостой по Твоему милосердию служить пречистым Твоим Тайнам. И прежде очисти мою душу и тело от всякой скверны, и отпусти всякое согрешение вольное и невольное, в чем я согрешил во все дни жизни моей, делом, словом и помышлением, днем и ночью, и до нынешнего часа. И дай мне, Господи, совершить это страшное служение в присутствии Небесных Полков, и причаститься пречистых Твоих Таин не в суд, ни во осуждение, но в прощение грехов, и в Духа Святого пришествие, и к жизни в вечной радости, которую уготовал Ты для истинных Твоих служителей. Сохрани меня, Владыка Всесильный, от всякого греха и злобы, сохрани чуждым скверны и порока от всякой проказы враждебного диавола; и дай мне, Господи, служить Тебе в святости и правде до последнего дня, и часа, и кончины моей.

  Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

  Господь мой! Благодарю Тебя за то, что в этом мире, где столько равнодушия и одиночества, Ты подарил мне человека, который стал настолько близок мне, что слился со мной в одно целое.

  Сохрани наше семейное счастье от эгоизма, подозрений и злой беспричинной ревности.

  Дай нам силы прощать друг друга и забывать прежние обиды.

  Сохрани наш союз от коварства злых людей, и пусть никогда никакой человек не встанет между нами двоими.

  Пусть наши дети растут в любви и послушании, в счастье и радости.

  Не разлучай нас до самой смерти и дай нам желание заботиться друг о друге с нежностью.

  Питай нашу любовь из небесных источников, чтобы она проросла глубоко в Царство Божие, в жизнь вечную. Аминь.

  Молитва для защиты от всякого зла :

  В руки Твоего превеликого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и речь мою, мысли и разум мой, дела мои и все движения тела и души моей. Начало и конец мой, веру и жизнь мою, течение и окончание жизни моей, день и час последнего вздоха моего, кончину мою, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосердный Боже, всего мира грехами не преодолеваемый Милосердный и Непорочный, Господи, меня, более всех людей грешного, прими в руки защиты Твоей и избавь от всякого зла, очисти многое множество моих дел, неугодных Тебе, подай исправление злой и грешной моей жизни и от будущих грехопадений жестоких всегда оберегай меня, да ни в чем же да не прогневаю Твое человеколюбие, которым Ты покрываешь слабость мою от бесов, страстей и злых людей. Врагам видимым и невидимым запрети, руководи мною для того чтобы идти по пути спасения, доведи меня к Тебе, убежищу моему и желаний моих краю. Даруй мне кончину христианскую, непостыдную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде будь милостив к рабу Твоему и причисли меня к благословенным Твоим овцам, да с ними Тебя, Творца моего, славлю во веки. Аминь.

  Помогите пожалуйста прочесть молитву польскую (не перевести, а прочитать её по-польски, русскими буквами)

  Это я скопировала с Википедии.

  błogosławionaś Ty między niewiastami,

  i błogosławiony owoc żywota[1] Twojego, Jezus.

  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

  teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

  Здроващь, Марыйо, ласки пэлна, Пан с Тобон*,

  блогославёнащь Ты мендзы невястами,

  и блогославёны овоц жывота Тфоего, Йезус.

  Щьвента Марыйо, Матко Божа, мудль ще за нами гжэшными

  тэраз и в годьжинэ** щьмерчи нашэй. Амэн.

  **В слове godzinę dz читается как мягко, слитно произнесённое дьжь.

  Буква Ł читается сейчас примерно как W в английском, но ещё совсем недавно она произносилась так же, как русская Л, поэтому я и написала её как Л, хотя точнее было бы “уаски”, а не “ласки”.

  Ударения во всех словах – на предпоследний слог.

  благославанос ти мейдзу ниеустами

  и благословено овоч жвота .Твоего, Иесус.

  Света Мария, Матко Божа, модл си за нами грешными

  Оценка 4.7 проголосовавших: 130
  ПОДЕЛИТЬСЯ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here