Молитва матери на татарском языке

Религиозное чтение: молитва матери на татарском языке в помощь нашим читателям.

Молитва матери на татарском языке

тившихся ко Христу

Краткий молитвослов на татарском языке

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

Эй Алла, Узен­нен оло изге­леген­нян мине жарлыка, Узен­нен кюб рахи­меннян жазы­гымны aрчеб бетер. Биг­ряк мине закон­сызла­ныуым­нан жыу, жазы­гым­нан мине тазарт. Закон­сыз­лан­ганым­ны тоямын, жазы­гым жа­лан кюз ал­дымда тора, Мин Синен Узенюк жазыклан­дым, жаман эшне кюз алды­нда кыл­дым. Син Уз сю­зендя туры, хокo­мoндя мине тейеш­лечя айыб­лар­сын. Мин анамда жарал ган­дук жа­зыклы, анам мине жа­зыклы кoйo тыудыр­ган шул. Син чын­ны жара­тасын шул, бе­леем неген­нен айыр­мачык тo­гoл жяше­рення­рен ми­ня бел­дерт­тен. Ми­на сиб­кеч бе­лян сибяр­сен, мин таза­­­­­­рыр­мын; мине жыуар­сын, мин кар­дан да биг­ряк агарыр­мын. Ми­на сoйo­нoч, кыу­аныч эшетте­рер­сен, уал­ган сoяк­ля­рем сoйo­нoр­ляр. Жа­зык­ларым­нан жo­зoн­нo бор, закон­сызла-ныула­рым­ны киче­реб бе­тер. Эй Алла, ми­не таза кю­нел­ле ит, эчем­дяге ты­ным­ны жанар­тыб арыу ит. Уз жoзoн­нян ми­не кыу­ма, Узен­нен арыу Тынын­ны мин­нян алма. Кот­карыу­ын бе­лян ми­не тагы сoйoн­дoр, код­рят­­ле Ты­нын бе­лян ми­не нык­лан­дыр. За­кон­сыз­лар­ны жул­лары­на oйря­тер­мен, бо­зок кеше­ляр Си­на кайтыр­лар. Эй Алла, ми­не сак­лау­чы Алла, кан тюге­удян мине кот­кар, те­лем Си­нен дo­рoс­лoгoн­не сoйo­нoб aйтер. Эй Ходай, теле­мне ачыл­дыр, ауызым Си­нен да­нын­ны aйтер. Кор­ман теля­сян ките­рер эйем, тик Син кор­ман жан­ды­рыуны теля­мей­сен. Алла­га кор­ман кай­гы­лы тын, Алла кай­гы­лы, жыуаш кю­нелне ким­сет­мяс, Эй Ходай, Уз изге­леген­нян С i онъ тауына жак­шы­лык ит, I еру­салим­нын койма­лары тор­го­золсон­нар ыйы. Анна­ры Син дoрoс­лoк кор­ма­нын, бю­ляк кю­тяре­уне, кор­ман жан­дыры­уны ка­был итяр­сен, анна­ры кор­ман ур­нына бы­зау­лар салыр­лар.

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Кюк Падшасы, жанга тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aр-тoрлo жакшы­лыкка бай Син, терелек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aр-бер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изге­лекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазыктан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изгелек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алданырга ирек жибярмя. Жаманнан коткар безне.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Эй мянге Алла, эй бар булды­рылган­нарнын Падшасы, мине бу сагаткя жите­шергя тейешле кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй Ходай, минем мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да aртoрлo шакшы­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo тыныч жоклаб уткя­зергя мина булыш, мин жарлы гна урным­нан тороб гуме­ремнен бар кoння­рендя дя Синен арыу исе­менне даннасам ыйы. Шулай итеб мина кары­шылык итеуче тянне, тянсез дошман­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, мине шакшы­ландыра торган жаман няпес­лярдян, буш уйлар­дан мине коткар. Эй Ата, Ул, Святый Тын, Падшалык, кыуат, ололок Синеке, aле дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Эй барын да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Иисусъ Христосъ, Узеннен кюб изгелеген какына мин мян­дянне ташлама, aммя жалан минем белян була кюр. Эй Узеннен сарык­ларынны арыу кoтoуче Иисусъ, мине жылан­нын усаллы­гына ирек бирмя, мине шайтан иркеня калдырма, миндя улем орлого бар шул. Эй без та­бына торган Алла Ходай, изге Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен бетмей торган жактын белян oйряне­учеляренне арыулан­дырган, Святый Тынын белян мине жок­лаган чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­нымда мин жараусыз мян­дяня котолоу бир. Минем уйла­ры мны Узеннен Арыу Еванге­лиенне анна­улык жактысы белян жактырт. Жанымны Качанны сoйoулoк белян, кюне­лемне таза, изге сюз­лярен белян, тянемне няпес­лярне басыл­дыра торган азаб­ларын белян, уйымны Узеннен жыуаш­лыгын белян саклаб, тейешле багытта мине Узенне Дан­нарга торгоз. Син була баш­лаган чагы жук, Атан белян, ин изге Арыу Тынын белян гу­мергя дан­наулы шул. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Эй Ходай, Кюк Падшасы, Жанга Тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, изге­лекле кюне­лен белян мин жазыклы мян­дянне жар­лыкаб, мин тейешсез мяндяня бoгoнгo жазык­ларымны барын да ташла, кичер, aдям кюк мин бoгoн жазык­ландым, aдям кюк кня тoгoл, aммя терлек­лярдян дя начар­рак кыйлан­дым, минем Иректян, ирек­сездян, белеб, жя белмей кылган жазык­ларым, жяштян начар­лыкка кюнек­кяннек­тян, оятсыз­лыктан, oмoт­сoзлoктян, Синен исемен белян кар­ганган булсам, жя кюнелем белян исеменне кур­лаган булсам, беряуне-беряуне тир­гягян булсам, ачыу­ланыб aляк­лягян булсам, жя кайгырт­кан булсам, жя бер-бер няс­тягя ачыу­ланган булсам, жя алдаган булсам, жя тейеш­сез багытта жоклаб жаткан булсам, жя минем катка жарлы килеб аны кабыл алмаган булсам, жя туга­нымны кайгырт­кан булсам, жя беряуне айыблаган булсам, жя мак­танган булсам, жя олосы­маклан­ган булсам, жя ачыуым килеб жарсыган булсам, жя мин теляктя торганда уйым бу дoньянен начар­лыгына ауышкан булса, жя арыу­лыктан ауышы­уны уйлаган булсам, жя артык ашаган булсам, жя арты­кэчкян булсам, жя тилереб кoлгян булсам, жя начар эшлярне уйлаб жoргян булсам, жя кешедя aйбят aйбер кюреб анар кюне­лемне салган булсам, жя тейешсез сюз сoйляш­кян булсам, жя туга­нымнын жазы­гыннан кoлгян булсам, минем шул жазык­ларым санаб бетер­гесез, жя теляк итяргя жалка­уланган булсам, жя бютян тагы исемя килмей торган жаман эшлярем булса, алары бу aйткян­няремнян дя кюб­ряктер. Шунар кюря эй мине Булды­рыучы, Башка­рыучы, мин oмoтсoз, тейеш­сез мян­дянне жарлыкаб Узен кеше сoйoуче изгегя кюря мина ташла, чиш, кичер. Мин жа­зыклы, азгын, жараусыз, тыныч­ланыб жоклаб тoннo уткяр­сям эйе. Аннары Сина табы­ныб ин кадерле исеменне Ата белян, Анын жангыз тыуган Улы белян жырлаб данна­сам ыйы aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Эй Алланы Тыудырган Кыз, Син чиреу башлы­гыдай безгя булышыб, дошман­нары­бызны жиндереб безне кысан­ныктан коткар­ганга, без мяндя­лярен тау итеб Сине ололаб данный­быз, кары­шысында бер дя тора алмас­лык кыуа­тын белян aр-тoрлo бяля­дян безне коткар, без дя Сина былай aйтейек: эй кадерле арыу Кыз, сoйoн.

Эй Ходай, Терелек биря торган кадерле Качын­нын кыуатын айля­нямдя тотоб, мине ар-торло жаман­нан сакла.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мянгегя кадерле, шик­сез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вимняр­дян дя кадерле, Серафим­нярдян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрт­кян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Когда отходишь ко сну произноси:

Эй Ходай, тынымны Синен кулына табшы­рамын, Син мине жарлыка, Син мине бахилля, жаныма мянге тере тороу­лык бир. Аминь.

Килегез, Падшабыз Аллага башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Христоска жыгылыб башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Хрис­тоснын Узеня жыгылыб башы­рыйык.

Христоснын терелеб торганын кюргячен Святый Ходай жазаксыз бер I исус ка­башы­рыйык, эй Христосъ Синен качына башы­рабыз, Синен арыу терелеб торга­нынныда даннаб жыр­лыйбыз: шунын oчoн Син безнен Аллабыз, Синнян башка бутянне бел­мейбез, Синен исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­лар бары­гызда килегез, терелеб торган святый Хрис­тоска башы­рыйык, мына кач белян буган дoньягя сoйo­нoч килгян, Ходайны жалан даннаб, Анын тере­леб торга­нын жыр­лыйык, кадакла­ныуны тузеб улгян­неге белян улем­нен кыуатын бетергян.

Минем ышан­ганым Ата, минем сыйын­ганым Ул, минем жабыучы Святый Тын, эй Святый Oчл o , ш o к o р Сина.

Молитва святого Ефрема Сирина (Господи и Владыко живота)

Эй мине тере тотоучы Ходай! Мине жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, кoпoр­лoккя, бушны сoй­ляргя бирен­дермя. Мин мян­дяня шиксез тороу­лык, жыуаш­лык, тюзем­нек, сoйoулек бир. Эй Падша Ходай, мина уз жазык­ларымны кюрергя, кеше айыб­ларын кюр­мяскя кыуат бир, Син данна­улы гумер­дян гумергя, аминь.

Две молитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти.

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кеше кюк­тяге Алланын бoркяуе эченя урын­нашыр. Ходайга aйтер: жакла­учым, сыйын­дырыу­чым, ышаныб торган Аллам дирер. Сине Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­гыннан, aляк сюздян кот­карыр шул. Сине жилкясе белян каблаб торор, канат­лары асында курык­мый торор­сон; Анын чын­ныгы каб­лауыч кюк сине жабыб торор. Тoндяге куркы­нычтан, кoндoз аты­лыб кил­гян уктан. Каран­гыда була торган зыян­нан, чирдян, тoш багы­тын­дагы женнян курык­массын. Сул жагында менняб жыгы­лырлар, ун жагында ун менняб кыры­лырлар, сина жакын­нашмас та. Син тик кюз салыб кна усал­ларга кайта­рыл­ганны кюрерсен. Эй Ходай, ыша­ныб торга­ным Син (диб aйтеуен белян), Жуга­рыгыны син сыйын­дырыу­чын иттен шул. Сина жаман­нык теймяс, жортона да ауырыу жакын­нашмас. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз пяриш­тяляреня сакла­тыр шул. Сине алар кулла­рына кютя­реб барыр­лар, аягын ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, Василискъ дигян жылан­нарны жян­черсен, арыс­ланны, ажда­гыны табтар­сын. Мина oмoт тот­каны oчoн аны котка­рырмын, и семемне белгяне oчoн аны каблаб торор­мын. Мина тилмерся, аны эше­термен; кайгы­сында булы­шырмын; аны аралаб алырмын; аны даннал­дырырмын. Аны кюб жяшя­термен, коткар­ганымны анар кюрге­зермен.

Безнен белян Алла торсон, Анын дошман­нары тара­лышыб бетсен­няр, Аны кюрял­мый тороу­чылар Анын жoзoннян кач­сыннар: тoтoн таралган кюк тара­лышыб бет­сенняр: утта балауыз эрегян кюк эреб бет­сенняр. Алланы сoйoучеляр дя узля­реня Кач билгесе куйыб, эй Ходай­нын Терелек биря торган Качы, сoйoн, Сина кадак­ланган Ходай Иисусъ Хрис­тоснын кыуаты белян женнярне кыуар­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­нарнын кыуатын бетер­гян, Син Тере­лек биря торган Качын­ны безгя дошман­нарны кыуарга биргя­нен диб aйтеуе­бездян женняр кач­сыннар. Эй Ходай­нын Терелек биря торган ин кадерле Качы, Алланы Тыу­дырган Башка­рыучы Кыз белян, бар изгеляр белян бергя гумер буйынчы булы­шыб тор. Аминь.

Блажим тя вси роди

Эй Алланы тыудырган изге Кыз, без aр-тoрлo затлар Сине даннаб торабыз, ич нястягя сыйы­шырлык тoгoл Аллабыз Христосъ Сина урын­нашырга ирек иткян. Безгя телякче булга­нын oчoн кoнo­тoнo теляк итеб торасын, теляк­лярен белян падша­лыкны ныклый­сын, Шунар кюря, эй дяу­лятен бар изге Кыз сoйoн, Ходай Синен белян диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Эй Ходай I исусъ Христосъ, мин чын кюнел­дян ышаныб телем белян a йтямен: Син тере Алланын Улы диб, жазык­лыларны котка­рыр o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­лылар ара­сында ин жазык­лысы мин. Тагы ыша­намын, былар таза Тянен узе, арыу Канын узе диб. Инде иня­лямен Сина, мине жар­лыка; иректян ирек­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кичеря кюр. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, уземне мянге тор­мошка куяр oчoн айыб­ламыйчы мина арыу Яшерек­ляреннян oлoш алдыр.

Эй Алла Улы, бoгoн мине Яшерекле ашыннан oлoш алырга кабыл ал. Мин яшере­генне дошман­нарына барыб aйтеб, Сине убеб тоттороб биргян I уда кюк булмам, качтагы талаучы кюк булыб Сина ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­лыгында мине исеня ал.

Эй Ходай, шушы арыу Яшере­геннян oлoш алыб, хокoмгя тoшoб айыб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тянем тoзялсен эйе.

27 апреля – Пасха К o н. Бяйрямнен Бяйряме. Оло К o н. Кызыл йомырка Бяйрям

7 января – Ходай Iисусъ Христоснын тыуыуы. Раштуа бяйрям. Раштыва бяйрям

19 января – Ходайыбыз Iисусъ Христоснын Чумылыуы. Качману

15 февраля – Ходай Iисусъ Христосны карышы алыу

7 апреля – Изге Кыз Марiяга арыу хабяр a йтеле y

20 апреля – Ходай Iисусъ Христоснын Iерусалимга кере y е. Бермянчек. Вирбя бяйрям. Вирмя бяйрям

5 июня – Iисусъ Христоснын кюккя кютяреле y е

15 июня – Троицын к o н. Тройсын. Трисун. Жапрак бяйрям

19 августа – Ходай Iисусъ Христоснын жактырылыуы. Спас

28 августа – Алланы Тыудырган изге Кыз Марiянын д o ньядян кюче y е

21 сентября – Изге Кыз Марiянын тыуган к o н

27 сентября – Ходайнын кадерле Качын кютяре y

4 декабря – Алла Анасы изге Кыз Марiянын келя y o й o ня кере y е

Все воскресные дни – Воскресенiе к o н. Якшямбе

14 января – Христоснын киселе y е

7 июля – Ходай алдыннан киле y че Iоаннъ пагамбярнен тыуыуы

12 июля – Изге Апостоллар Петръ белян Павелъ. Питрау

11 сентября – Чумылдырыучы пагамбяр Iоаннын башы киселе y

14 октября – Алла Анасынын б o ркяб тороуы. Пыкрау

Молитвы (догалар)

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ПОСТИГЛИ БЕСПОКОЙСТВО И ГРУСТЬ

Аллаахумма иннии ‘абдукя ибну ‘абдикя ибну эматикь. Наасыятии би ядикя маадын фийя хукмукя ‘адлюн фийя кадооукь. Ас’алюкя би кулли исмин хува лякь, саммяйтэ бихи нафсякь, ав анзальтаху фии китаабикь, ав ‘аллямтаху ахадэн мин халькыкь, ав иста’сартэ бихи фии ‘ильмиль-гайби ‘индэкь, эн тад-ж’аляль-кур’ана раби’а кальби, ва нуура садри, ва джалаа’э хузни, ва захааба хамми

.

Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана ‘абдукь, ва ана ‘аляя ‘ахдикя ва ва’дикя мастато’ту, а’уузу бикя мин шарри маа сона’ту, абуу’у лякя би ни’матикя ‘аляйя ва абуу’улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.

МОЛИТВА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ КОТОРОЙ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО

Хасбия ллааху ляя иляяхя илляя ху, ‘аляйхи таваккялту ва хува раббуль ‘аршиль-‘азыим.

«Мне достаточно Всевышнего. Нет бога, кроме Него. На Него я положился, и Он — Господь великого Трона » (Св. Коран, 9:129).

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сообщил: «Кто произнесет эту [молитву] семь раз утром и семь раз вечером, тому Всевышнего будет достаточно для разрешения любой проблемы» (св. х.Абу Дауда).

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПЕРЕД СНОМ

Сначала читаются три нижеследующие суры Священного Корана:

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль хувал-лааху ахад. Аллаахус-сомад. Лям ялид ва лям юуляд. Ва лям якул-ляху кууван ахад (Св. Коран, 112).

«Скажи: «Он, Аллах, Един. Аллах Вечен [только Он- Тот, в Котором все до бесконечности будут нуждаться]. Не родил и не был рожден. И никто не может равняться с Ним «.

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббиль-фаляк. Мин шарри маа халяк. Ва мин шарри гааси-кын изээ вакаб. Ва мин шарри ннаффаасаати филь- ‘укад. Ва мин шарри хааси-дин изээ хасад (Св. Коран, 113).

«Скажи: «Ищу у Господа рассвета спасения от зла, исходящего от сотворенного Им, и от зла спустившегося мрака. От зла колдующих и зла завистника, когда в нем зреет зависть».

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббин-наас Мааликин-наас. Иляяхин-наас. Мин шарриль-васваасиль-ханнаас. Аллязии ювасвису фии судуурин-наас. Миналь-джиннати ван-наас (Св. Коран, 114).

«Скажи: «Ищу спасения у Господа людей, Властителя людей, Бога людей. [Ищу спасения у Него] от зла нашептывающего Сатаны, который отступает [при упоминании Господа]. [Сатаны] который вводит смуту в сердца людей. От [зла представителей Сатаны из числа] джиннов и людей «.

Прочитав упомянутые три суры, надо подуть в ладони и обтереть ими все свое тело, начиная с лица и головы (повторить все это 3 раза). Как сказано в одном из хадисов пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), человек, проговоривший и сделавший упомянутое, будет сохранен от всего дурного до самого утра.

Также полезно читать перед сном аят «аль-Курси» и последние два аята суры «аль-Бакара»:

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аллаахуляя иляяхэ илляя хуваль-хай-юль-кайюум, ляя та’хузуху синатув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфахум ва ляя юхиитуунэ би шэйим-мин ‘ильмихи илляя би маа шаа’а, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя я’уудуху хифзуху-маа вахуваль-‘алийюль-‘азыим (Св. Коран, 2:255).

«Аллах (Господь)… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут пи сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ?! Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть и частицы из Его знания, кроме как по Его воле. Небеса и Землю объемлет Его престол, и не утруждает Его забота о них [обо всем том, что находится в нашей Вселенной и дальше]. Он — Всевышний [во всех смыслах выше всего и вся], Великий [величиеЕго не имеет границ]!».

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аамана ррасуулю бимаа унзиля иляйхи мир-раббихи валь му’минуун. Куллюн аамана бил-ляяхи ва маляяи кятихи ва кутубихи ва русулихь. Ляя нуфаррику байна ахадим-мир-русулих. Ва каалюю сами’наа ва ато’наа гуфраанакя раббанаа ва иляйкяль-масыыр. Ляя юкяллифул-лааху нафсан илляя вус’ахээ. Ляхяя маа кясэбэт ва ‘аляйхээ ма-ктэсэбэт. Раббанаа ляя ту’аа-хызнаа ин насиинаа ав ахто’наа. Раббанаа ва ляя тахмиль ‘аляйнаа исрон кямаа хамальтаху ‘алял-лязийнэ мин каблинаа. Раббанаа ва ляя тухаммильнаа маа ляя тоокатэ лянаа бихь. Ва’фу ‘аннаа вагфирлянаа вархамна, антэ мавляянаа фансур-наа ‘аляль-кавмиль-кяяфириин (Св. Коран, 2:285,286).

«Уверовал Пророк [Мухаммад] в [истинность и правдивость того] что было ниспослано ему от Господа, и верующие [также уверовали]. Все [кто способен был уверовать] уверовали в Бога [Единственного Творца], в Его ангелов, Его Писания и посланников Божьих. Мы не разделяем меж посланниками.

И сказали они (верующие): «Мы услышали [Божественные назидания, переданные через Пророка] и покорились. Прошу Тебя простить наши прегрешения, о Господи, ведь к Тебе возвращение «. Не возлагает Аллах на душу то, что больше ее сил (возможностей). В ее пользу то, что она совершила [хорошее], и против нее то, что она совершила [плохое]. О Господи! Не наказывай за забытое или совершенное по ошибке. Не возлагай на нас бремя (тяжесть),подобно тому, как Ты возложил его на тех, кто был до нас. Не вменяй нам в обязанность то, что мы не в состоянии сделать. Прости нам [грехи наши и ошибки], прости нам [то, что между нами и другими людьми, не раскрывай им наши недочеты и промахи] и помилуй нас. Ты

наш Покровитель, помоги же нам [в противостоянии] с людьми, отрицающими Тебя [с теми, кто забыл, о вереи выступает за разрушение морали, нравственности]».

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ МАЛОГО (ВУДУ) И БОЛЬШОГО (ГУСЛЬ) ОМОВЕНИЯ

Ашхаду алляя иляяха иллял-лаахь, вахдаху ляя шариикя ляхь, ва ашхаду анна мухаммадан ‘абдуху ва расуулюхь.

«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Единого Господа, у Которого нет, сотоварища. Также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник «.

Аллаахумма-дж’альнии минат-тавваабин, ва-дж’альнии миналь-мутатоххи-риин.

«О Всевышний, сделай меня из числа людей кающихся и очищающихся «.

Субхаанакял-лаахумма ва би хамдикь, ашхаду алляя иляяха илляя ант, астагфирукя ва атуубу иляйкь. Перевод:

«О Господь, Ты далек от всех недостатков! Хвала Тебе! Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Прошу Тебя о прощении и каюсь пред Тобою «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПРИ РАЗГОВЕНИИ (ИФТАР) ВО ВРЕМЯ ПОСТА (УРАЗЫ)

Аллаахумма лякя сумту ва ‘аляя ризкыкя афтарту ва ‘аляйкя таваккяльту ва бикя аамант. Зэхэбэ ззомэу вабтэллятиль-‘урууку ва сэбэталь-аджру ин шээал-лаахута’аля. Йя ваасиаль-фадли-гфир лии. Альхамду лил-ляяхил-лязии э’аана-нии фа сумту ва разакании фа афтарт.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ В СЛУЧАЕ ПОСТИГШЕЙ БЕДЫ ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ

Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи’уун, аллаахумма ‘индакя ахтасибу мусыыбатии фа’джурнии фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ.

ПОМИНАНИЕ ГОСПОДА В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НЕДРУГОВ И ВРАГОВ

Аллаахумма иннаа надж’алюкя фии нухуурихим, ва на’уузу бикя мин шуруурихим.

» О Аллах, их глотки и языки мы отдаем Тебе на суд. И прибегаем к Тебе, удаляясь от их зла «.

Хасбунал-лааху ва ни’маль вакииль.

«Достаточно нам Господа, и Он — наилучший Покровитель «.

«Ляя иляяхэ илляя антэ субхаанакя иннии кунту миназ-зоолимийн.

Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум, ляя та’хузуху сина-тув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфа-хум ва ляя юхиитууна би шейим-мин ‘ильмихи илляя би маа шааэ, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя яудуху хифзухумаа ва хуваль-‘алий-юль-‘азыим.

Кулил-ляяхумма мааликяль-мульки ту’тиль-мулькя мэн ташаа’у ва танзи-‘уль-мулькя мим-мэн ташаа’, ва ту’иззу мэн ташаа’у ва тузиллю мэн ташаа’, биядикяль-хайр, иннакя ‘аляя кулли шейин кадиир.

Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, ‘аалимуль-гайби ваш-шахээдэ, ху-вар-рахмаану ррахиим. Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, аль-маликуль-куддуус, ас-саляямуль-му’мин, аль-мухайминуль-‘азииз, аль-джаббааруль-му-такяббир, субхаанал-лаахи ‘аммаа юшрикуун. Хувал-лаахуль-хааликуль-баариуль-мусаввир, ляхуль-асмаауль-хуснаа, юсаббиху ляху маа фис-самааваати валь-ард, ва хуваль-‘азиизуль-хакиим.

Алиф ляям миим. Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум. Ва иля-яхукум иляяхун ваахид, ляя иляяхэ илляя хувар-рахмаанур-рахиим. Аллааху ляя иляяхэ илляя ху, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.

Ас’элюкя йя аллаах, йя хува йя рахмаану йя рахиим, йя хайю йя кайюум, йя заль-джаляяли валь-икраам.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнии ашхаду аннэкя антэл-лаах, ляя иляяхэ илляя ант, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард. Йя заль-джаляяли валь-икраам, йя хайю йя кайюум.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, вахдэкя ляя шариикя лякь, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард, зуль-джаляяли валь-икраам. Йя ханнаану йя маннаан, йя бадии’ас-самааваати валь-ард, йя заль-джаляяли валь-икраам, ас’элюкяль-джаннатэ ва а’уузу бикя ми-нэн-наар.

Аллаахумма ахсин ‘аакыбатанаа филь-умуури куллихээ, ва аджирнаа мин хызьид-дуньяя ва ‘азаабиль-кабр».

«Нет бога, кроме Тебя [о Господъ!]. Ты далек от всех недостатков. Поистине, [пред Тобою] я — один из грешных.

Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах и на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ? Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть знания Его, кроме как по воле Его. Небеса и землю объемлет престол Его, и не утруждает Его забота о них. Он — Всевышний, Великий!

Скажи: «О Господь, обладающий властью! Даешь Ты власть, кому пожелаешь, и забираешь — у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь того, кого пожелаешь, и унижаешь того, кого пожелаешь. В Твоей деснице- благо. Ты в состоянии сделать все!»

Он- Господь, нет бога, кроме Него. Он Всеведущ. Милость Его безгранична и вечна. Он — Господь, нет бога, кроме Него. Он — Властелин. Он Свят. Дает мир, заповедует веру, блюдет сохранность. Он Могущественный, Всемогущий, превыше всего несовершенного. Далек Всевышний от сотоварищей, придаваемых Ему. Он — Творец, Создатель, Дающий всему определенную форму . Ему принадлежат совершенные качества. Восхваляет Его то, что на небесах, и то, что на Земле. Он Могущественен, Мудр.

Алиф. Лям. Мим. [1] Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Господь ваш — это один Бог, нет бога, кроме Него, Милостивого. Милость Его безгранична и вечна. Нет бога, кроме Него, Единственного, Вечного. Не родил и не был рожден. Никто не может быть равен Ему.

Я прошу у Тебя, о Аллах! О Всемилостивый, милость Которого безгранична и вечна! О вечно Живой, о Сущий, о Обладатель величия и почтения!

Я прошу у Тебя, свидетельствуя, что нет бога, кроме Тебя, Единственного, Вечного, не родившего и не рожденного, Кому никто не может быть равен.

Я прошу у Тебя, у Того, Кому принадлежат все восхваления. Нет бога, кроме Тебя, Всемилостивого, Творца небес и Земли, Обладателя величия и почтения, вечно Живого, Сущего. О Господь!

Я прошу у Тебя, Кому принадлежат все восхваления. Ты — Един, и нет у Тебя сотоварища, Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения. Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения, я прошу у Тебя Рая и удаляюсь с Твоей помощью от Ада.

О Аллах! Сделай так, чтобы результат любого моего дела был только благим. Удали нас от позора и бесчестия жизни бренной. Защити нас от мук могильных «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПЕРЕД ЕДОЙ

Последний посланник Всевышнего сказал: «Перед тем, как приступить к еде, каждому из вас следует сказать: «Бисмил-ляяхь». Если же он забудет об этом в начале [трапезы], то пусть скажет сразу, как вспомнит: «Бисмил-ляяхи фии аввалихи ва аахирихи» («С именем Всевышнего в начале и в конце [трапезы]»)».

Аллаахумма баарикь лянаа фихь, ва ат’ымнаа хайран минхь.

О Всевышний, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого «.

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЕДЫ

Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’аманаа ва сакаанаа ва джа’алянаа миналь-муслимийн.

«Хвала Всевышнему, Который накормил, напоил нас и сделал мусульманами».

Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’амании хааза, ва разаканиихи мин гайри хав-лин миннии валяя кувва.

«Хвала Всевышнему, Который накормил и наделил меня этим. Я же, по сути, не имею ни силы, ни мощи [для взращивания и получения пропитания без земли, воздуха и воды, которые также созданы Богом] «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ВО ВРЕМЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Бисмил-ляяхи вал-лааху акбар. Аллаахумма минкя ва лякь. Аллаахумма та-каббаль минни.

«С именем Всевышнего Аллаха. Аллах велик. О Всевышний, от Тебя [мы получаем эти блага] и Тебе [возвращаем]. О Аллах, прими это [благое дело] от меня «.

Из книги Шамиля Аляутдинова «Путь к вере и совершенству»

Оценка 4.7 проголосовавших: 128
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here