Молитва по польски

Религиозное чтение: молитва по польски в помощь нашим читателям.

Молитвы

Ежедневные

Для принятия Таинств

Для священнослужителей

Богослужения

Чин Литургии

Proprium Liturgiae

Liturgia Horarum

Таинства и требы

Доп. богослужения

акафисты, каноны, молебны

литании, процессии

Музыка

Песенник (ноты, midi)

Библиотека

Книги, статьи

Каталог ссылок

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl siĘ za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

w Trójcy jedyny prawdziwy,

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Jednak nas wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Jedynie dla Twej miłości.

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

– i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

– niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

– i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, – a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Основные молитвы по-польски

Для католиков латинского обряда. Основные молитвы, Акты Веры, упования, любви и рскаяния, молитва к Ангелу-Покровителю. (По книге “Mo’j katechizm. Przyjdz’ Panie Jezu”)

  • Laudetur Iesus Christus!
  • О Сайте
  • Поиск
  • Карта Сайта
  • Гостевая Книга
  • Обратная Связь

Любое воспроизведение данных материалов – только с разрешения администраторов сайта!

Молитва по польски

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

i chwała na wieki wieków.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Католичество

Гюстав Доре

Категории раздела

Храмы

Download

КЦ ОФИЦИАЛЬНО

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

w Trójcy jedyny prawdziwy,

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Jednak nas wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy.

– i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

– niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

Помогите пожалуйста прочесть молитву польскую (не перевести, а прочитать её по-польски, русскими буквами)

Это я скопировала с Википедии.

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota[1] Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Здроващь, Марыйо, ласки пэлна, Пан с Тобон*,

блогославёнащь Ты мендзы невястами,

и блогославёны овоц жывота Тфоего, Йезус.

Щьвента Марыйо, Матко Божа, мудль ще за нами гжэшными

тэраз и в годьжинэ** щьмерчи нашэй. Амэн.

**В слове godzinę dz читается как мягко, слитно произнесённое дьжь.

Буква Ł читается сейчас примерно как W в английском, но ещё совсем недавно она произносилась так же, как русская Л, поэтому я и написала её как Л, хотя точнее было бы “уаски”, а не “ласки”.

Ударения во всех словах – на предпоследний слог.

благославанос ти мейдзу ниеустами

и благословено овоч жвота .Твоего, Иесус.

Света Мария, Матко Божа, модл си за нами грешными

Основные католические молитвы на каждый день

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P. Oto ja służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

P. A Słowo stało się ciałem.

W. I mieszkało między nami.

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w pokoju.

Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Все. И поченла з Духа Швентего.

Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

Свящ. Ото я служебница Паньска.

Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

Свящ. А Слово стало щен чалэм.

Все. И мешкало мендзы нами.

Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

Свящ. Нех одпочиваён в покою.

Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Все. И зачала с Духа Святого.

Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

Свящ. Вот я – прислуга Господня.

Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

Будь здорова Мария.

Свящ. И Слово стало телом.

Все. И жило между нас.

Будь здорова Мария.

Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

Все. И сияние вечное пусть им светит.

Свящ. Пусть отдыхают в мире.

Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Молитва по польски

Виды городов Польши поражают воображение. Это не только туристические центры, но и города-музеи. Замки, дворцы, ратуши.

Страна, подарившая миру известных ученых, композиторов, общественных деятелей. Простирается от Карпат до Балтики.

Славянские народы помнили о своем древнем родстве, и существовало предание, что они произошли от трех родных братьев — Леха, Чеха и Руса.

Тексты на Польском

Учебные пособия. Тренировочные тексты на Польском языке. Можно почитать, послушать. Учите язык с удовольствием .

Города Польши

Интересные города в Польше

Говорим по Польски

Учим Польский язык

Стихи на Польском

Jan Brzechwa, Julian Tuwim

Фильмы на Польском

Информация

Полезная и интересная

Тексты молитв

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

przewodzic w mych czynach

i ustrzeze mnie w chwale swojej . Amen

© Copyright Exclufoto . All Rights Reserved

Христианские Молитвы – молитвы на разных языках

Молитва – Отче наш – на русском, английском, латинском, литовском, польском

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Оч͠е нашь ижє ѥси на н͠бсєхъ . да с͠титьсѧ имѧ

твоѥ да придєть ц͠рствиѥ твоѥ · да бѫдєть воля

твоя · яка на н͠бси и на земли хлѣбъ нашь насѫщьиыи ·

даждь намъ дьньсь · и остави намъ · длъгы

нашѧ · яко и мы оставляємъ длъжникомъ нашимъ

и нє въвєди насъ въ напасть · иъ избави ны отъ

нєприязни [яко твоѥ ѥсть ц͠рствиѥ

и сила и слава въ вѣкы] аминь

Our Father

Who art in heaven

Hallowed be thy name.

Thy kingdom come,

Thy will be done,

On earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,

And forgive us our trespasses,

as we forgive those

who trespass against us.

And lead us not into temptation,

But deliver us from evil. Amen.

hallowed be Thy Name.

Thy Kingdom come, Thy Will be done,

on Earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom, and the power, and the glory,

for ever and ever.

Pater Noster

sanctificetur nomen tuum;

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua

sicut in caelo et in terra

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Amen.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała

na wieki wieków. Amen.

Tėve mūsų, kuris esi danguje

Teesie šventas Tavo vardas,

teateinie Tavo karalystė,

teesie Tavo valia

kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien

ir atleisk mums mūsų kaltes,

kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Ir neleisk mūsų gundyti,

bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

tebūnie šventu laikomas tavo vardas.

Teateinie tavo karalystė.

Teįvyksta tavo valia,

kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.

Ir atleisk mums mūsų kaltes,

kaip ir mes esame atleidę savo kaltininkams.

Ir neįvesk mūsų į pagundymą,

bet gelbėk mus nuo pikto.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ БИБЛИИ

25 Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Быт 12:3; Деян 2:39; Рим 9:4; Гал 3:8

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Мф 10:6; Деян 13:46

1 Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи,

Проснулся в берлоге бурый медведь.

Кучка костей в сугробе лежит,

Больше в лесу никто не шумит!

-А что это такое?

– Ну, программа такая,чтобы скачать Firefox или Opera.

«Отче наш» на разных языках мира

«Отче наш» — главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира.

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Гёларда́ ола́н Атамы́з,

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ дыСаны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ буджюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́щарда́н хила́с эт.

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и,

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

уа-аль-майда илá ал-абади.

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай

Ль а́льам алльми́н.

Айр мер вор еркинес ес,

сурб егици анун ко.

Екесце аркаютюн ко

ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор

Ев тох мез зпартис мер

ворпес ев мек тохумк

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн

ев зорутюн ев парк

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ кóнинкряйк ком.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

Вант ан Иу́ бэхóрт

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай свяцицца имя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

але збау нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е

и сла́вата вове́ки.

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз-о́рса́к,

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

Ляй Ча чунг той о чен чой;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т-ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

́нзе Фа́дэр ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ ко́нинкряйк ко́ме.

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс индэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Ен дэ хéйрляйкхайт

Па́тэр имо́н о эн тис урани́с

Аясси́то то о́нома́ су

Элфэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Хéллигет вóрдэ дит нáун,

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Си дит эр ри́ес

О э́а и и́вигхэ́д.

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Джя́дилах кэхэнда́к-Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лоссъéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́кóмо носóтрос пердонáмос ануэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

э ля глóриа нэй сэ́коли.

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéйшэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн ;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й ,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́во́мендэ жэнь; бу́яо жàн во́мэнсяньжу йоухо́, да́нь цзю во́мэнтуо́ли́ нà сé э чжэ

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́оюнюа́нь.

Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́лджэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́иёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджиа́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис,

санктифичэ́тур но́мэн ту́ум.

адве́ниат ре́ньум ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст

эт гло́риа ин сэ́кула.

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Фáтер У́нзер им Хи́ммел,

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Рáйх кóмме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммелзо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Унд ди Хе́рлихкайт

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р-эм тэнтасáо

мас ли́врай-нос ду мал

и а глóриа, пара́ сэ́мпре.

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да се све́ти и́ме Тво́е,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр-о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра-о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра-о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́йко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т-ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра-о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра-о́нг Мын пхок кха́ пра-о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра-о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра-о́нг кха́о-пай ни-ка́н тхо́д-ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра-о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

Áдын кутсáл кылынсы́н.

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Ва шо́н-шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

Отче наш, що еси на небесах,

нехай святится имья́ Твое,

нехай прийде царство Твое,

нехай буде воля Твоя, як на неби, так и на земли.

Хлиба нашего насущного, дай нам, сьогодни,

и прости нам довги наши, як и ми прощаемо винуватцям нашим

и не введи нас у випробу́вання, али вызвали нас вид лукавого.

Бо Твоє е царство,

и слава, на вики.

Эй пэ́дара а́с-ма́ниэ-ма

На́-м ту́мо а́д-да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́нэджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низэджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэмо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэтуст.

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти

Нóтре Пер, ки о сьё́,

кэ тон ном суá санктифьé,

кэ тон рень вьáн,

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

Кар се а туа́ кипартья́н

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Хé хамáрé сварагика питá,

Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé,Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдхас́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни уа китари.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

Навигация по записям

Дорогой читатель!

Мы существуем исключительно на пожертвования, поэтому если Вам нравится наш проект – поддержите нас удобным для Вас способом!

(Вы можете самостоятельно указать сумму)

Сейчас читают

Вопрос-ответ

Благотворительность

Поддержите! Без Вас мы не справимся!

Нашли ошибку?

Мы в Фейсбуке

Мы ВКонтакте

Дорогой читатель!

Мы существуем исключительно на пожертвования, поэтому если Вам нравится наш проект — поддержите нас удобным для Вас способом!

(Вы можете самостоятельно указать сумму)

Оценка 4.4 проголосовавших: 157
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here