Тропарь спиридону тримифунтскому молитва

Религиозное чтение: тропарь спиридону тримифунтскому молитва в помощь нашим читателям.

Тропарь спиридону тримифунтскому молитва

Преподобному Спиридону Тримифунтскому, чудотворцу (тропарь, кондак и молитвы)

С обо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец, / Богоно́се Спиридо́не, о́тче наш. / Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в, / и змию́ в зла́то претвори́л еси́, / и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы, / А́нгелы сослужа́щия тебе́, име́л еси́, свяще́ннейший. / Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, // сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Л юбо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший, / ум впери́в заре́ю Ду́ха, / де́тельным виде́нием твои́м дея́ние обре́л еси́, Богоприя́тне, / же́ртвенник Боже́ственный быв, // прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

О вели́кий и пречу́дный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Спиридо́не, Керкирская похвало́, всея́ вселе́нныя свети́льниче пресве́тлый, те́плый к Бо́гу моли́твенниче и всем к тебе́ прибега́ющим и с ве́рою моля́щимся скоропредста́тельный засту́пниче! Ты ве́ру правосла́вную на Нике́йстем Собо́ре посреде́ отце́в пресла́вно изъясни́л еси́, ты еди́нство Святы́я Тро́ицы чуде́сною си́лою показа́л еси́ и еретико́в до конца́ посрами́л еси́. Услы́ши нас, гре́шных, святи́телю Христо́в, моля́щихся тебе́, и си́льным твои́м предста́тельством у Го́спода изба́ви нас от вся́каго зла́го обстоя́ния: от гла́да, пото́па, огня́ и смертоно́сныя я́звы. Ты бо во вре́менней жи́зни свое́й от всех сих бе́дствий избавля́л еси́ люде́й твои́х: от наше́ствия ага́рян и от гла́да страну́ твою́ сохрани́л еси́, царя́ от неисце́льнаго неду́га изба́вил и мно́гия гре́шники к покая́нию приве́л еси́, ме́ртвых пресла́вно воскреша́л еси́, за свя́тость же жития́ твоего́ А́нгелы неви́димо в це́ркви пою́щия и сослужа́щия тебе́ име́л еси́. Си́це у́бо просла́ви тебе́, ве́рнаго Своего́ раба́, Влады́ка Христо́с, я́ко вся та́йная челове́ческая дея́ния дарова́ тебе́ разуме́ти и облича́ти непра́ведно живу́щия. Мно́гим в ску́дости и недоста́точестве живу́щим ты усе́рдно помога́л еси́, лю́ди убо́гия изоби́льно во вре́мя гла́да напита́л еси́ и и́на мно́га зна́мения си́лою в тебе́ живу́щаго Ду́ха Бо́жия сотвори́л еси́. Си́це и нас не оста́ви, святи́телю Христо́в, помина́й нас, чад свои́х, у Престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́ да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да вы́ну возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́, и Сы́ну, и Ду́ху Свято́му, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всеблаже́нне святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й! Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов! Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная! Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преблаже́нне святи́телю Спиридо́не! Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена) , у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Изба́ви нас от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Помина́й нас у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́, да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да непреста́нно возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Свято́му, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитвы святителю Спиридону, Тримифунтскому чудотворцу.

О великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты Единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость жития твоего Ангелы, невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыко Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержитея и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя, и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящии сильныя твоей помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит и с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и прославление твоего заступления! Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врачь, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкие помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! Яко да, твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобой прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, чудотворцу

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Популярные молитвы:

Молитвы святителю Дмитрию Ростовскому

Молитва святому мученику Виту Римскому

Молитвы Пресвятой Богородице Взыскание погибших и Всех скорбящих радосте

Молитва преподобному Дамиану, пресвитеру Печерскому, целебнику

Молитва святому Архангелу Варахиилу

Молитва пророку Даниилу и отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Молитва святителю Митрофану Воронежскому

Молитва святому апостолу Филиппу

Молитвы Святому Архангелу Михаилу

Молитва святителю Иоанну Новгородскому

Молитвы Иоанну Богослову святому апостолу и евангелисту

Молитва святителю Иоанну Милостивому

Молитва к Пресвятой Богородице Млекопитательница

Молитвы Пресвятой Богородице Козельщанская

Православные информеры для сайтов и блогов

Все молитвы .

Молитвы святым

Память: 12 / 25 декабря

Святитель Спиридон имел такую чистую и простую веру, что Господь без промедления отвечал на всякое его прошение. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, сокрушались идолы, укрощались стихии: по его молитве засуха сменялась обильным дождем, а непрерывные дожди – ясной погодой, исцелялись больные, изгонялись демоны.

Еще при жизни был почитаем за трудолюбие, кротость, странноприимство, щедрость к нуждающимся – он безотказно помогал окружающим со словами: "Вернешь, когда сможешь". Ревностный и мудрый апологет. На первом Вселенском Соборе свои слова подкрепил и силой: совершил чудо, разделил кирпич на огонь, воду и глину, тем указывая на единство существа Бога и троичность Божественных Личностей.

Его мощи полностью сохранили прижизненный вид, их постоянная температура – 36,6, сейчас они находятся на острове Корфу.

Святому Спиридону обращаются за помощью в болезни, ему молятся в затруднениях с жильем, в нищете и прочих житейских неурядицах, о защите от воров, о даровании простоты сердца, о вразумлении заблудших, перешедших в иноверие, о сектантах и оккультистах.

Тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому, глас 4-й

Собора перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак святителю Спиридону Тримифунтскому, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, детельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвале, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру Православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши, святителю Христов, нас грешных, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси люди твоя: от нашествия Aгарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и живущия же неправедно обличати. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому:

Канон святителю Спиридону Тримифунтскому:

Житийная и научно-историческая литература о святителе Спиридоне Тримифунтском:

  • Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по греческим рукописям – Александр Бугаевский
  • Пастух и пастырь – протоиерей Андрей Ткачев
  • Где живёт святитель Спиридон Тримифунтский– Алексей Бакулин
  • Святитель Спиридон Тримифунтский – покровитель Корфу – Олеся Николаева
  • "Молились бы вы святителю Спиридону Тримифунтскому".Случай из жизни и совет архимандрита Иоанна Крестьянкина – Нина Павлова
Читать другие молитвы раздела "Православный молитвослов"

Читайте также:

© Миссионерско-апологетический проект "К Истине", 2004 – 2017

При использовании наших оригинальных материалов просим указывать ссылку:

Молитва первая

О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу, и Сыну, и Духу Святому, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О всеблаженне святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящий сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления! Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных. от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь и кондак святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, чудотворцу

Тропарь, глас 4

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак, глас 2

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, детельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Читайте так же

Адрес храма: Санкт-Петербург , г. Ломоносов, Иликовский просп., д. 1

Открыт ежедневно, с 10:00 до 17:00

(или до окончания вечерней службы)

Любое использование текстовых или графических материалов допускается только с разрешения администрации сайта

Молитвы святому Спиридону Тримифунтскому. Чудеса по молитвам к святому

Молитвы святому Спиридону Тримифунтскому ведут к материальному благополучию, деньгам и успехам в работе. История жития святого и описания чудес ждут Вас!

История, описание чудес и список молитв святителю Спиридону Тримифунтскому

Святитель Спиридон за свою добродетельную жизнь из простых земледельцев был поставлен в епископы. Он вел очень простую жизнь, сам работал на своих полях, помогал бедным и несчастным, исцелял больных, воскрешал мертвых. В 325 году святитель Спиридон принимал участие в Никейском Соборе, где была осуждена ересь Ария, отвергавшего Божественное происхождение Иисуса Христа и, следовательно, Пресвятую Троицу. Но святитель чудным образом явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышли из него вверх огонь, вода вниз, а глина осталась в руках чудотворца. Простые слова благодатного старца для многих оказались убедительней изысканных речей ученых мужей. Один из философов, придерживающийся арианской ереси, после разговора со святым Спиридоном сказал: «Когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее… устами его говорил Сам Бог».

Святитель Спиридон имел великое дерзновение пред Богом. По его молитве народ избавлялся от засухи, исцелялись больные, изгонялись демоны, сокрушались идолы, воскресали мертвые. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Опять святитель воздел руки к небу, призывая Бога. Потом сказал умершей: «Воскресни и встань на ноги!» Она встала, точно пробудившись от сна, и взяла своего живого сына на руки.

Известен из жизни святого и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел зажечь лампады и свечи, и начал Богослужение. Находившиеся неподалеку люди были удивлены ангелоподобным пением, доносившимся из храма. Привлеченные чудесными звуками, они направились к церкви. Но когда они вошли в нее, то не увидели никого, кроме епископа с немногими церковнослужителями. В другой раз во время богослужения по молитве святого угасавшие лампады сами собой стали наполняться елеем. У святителя была особая любовь к нищим. Еще не будучи епископом, он все свои доходы тратил на нужды ближних и странников. В сане епископа Спиридон не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Однажды к нему пришел бедный земледелец, прося взаймы денег. Святитель, обещав удовлетворить его просьбу, отпустил земледельца, а утром сам принес ему целую груду золота. После того как крестьянин с благодарностью возвратил свой долг, святитель Спиридон, направившись к своему саду, сказал: «Пойдем, брат, и вместе отдадим Тому, Кто так щедро дал нам взаймы». Святитель стал на молитву и просил Бога, чтобы золото, ранее превращенное из животного, приняло опять свой первоначальный вид. Кусок золота вдруг зашевелился и превратился в змею, которая стала извиваться и ползать. По молитве святителя Господь низвел на город ливень, который размыл житницы богатого и немилосердного торговца, продававшего хлеб во время засухи по очень высоким ценам. Это спасло многих бедняков от голода и нищеты.

Однажды, отправляясь на помощь к невинно осужденному человеку, святитель был остановлен неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. По повелению святого водная стихия расступилась, и святитель Спиридон со своими спутниками беспрепятственно продолжили путь. Услышав об этом чуде, неправедный судья немедленно освободил невинно осужденного. Стяжав в себе кротость, милосердие, чистоту сердца, святитель как мудрый пастырь иногда обличал с любовию и кротостию, иногда собственным примером приводил к покаянию. Однажды он отправился в Антиохию к императору Константину, чтобы молитвой помочь страдающему от болезни царю. Один из стражников царского дворца, увидев святого в простой одежде и приняв его за нищего, ударил его по щеке. Но мудрый пастырь, желая вразумить обидчика, по заповеди Господа подставил другую щеку; служитель понял, что перед ним стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения.

Известен рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить овец святителя Спиридона. Пробравшись в овчарню, разбойники остались там до утра, не имея возможности оттуда выбраться. Святитель простил разбойников и уговаривал их оставить беззаконный путь, потом подарил им по овце и, отпуская, сказал: «Пусть же вы не напрасно бодрствовали». Подобным образом он вразумил и одного купца, пожелавшего купить у архипастыря сто коз. Так как святой не имел обычая проверять отданные деньги, то купец утаил плату за одну козу. “Отделив сто коз, он выгнал их за ограду, но одна из них вырвалась и опять прибежала в загон. Несколько раз пытался купец вернуть упрямую козу в свое стадо, но животное не слушалось. Увидев в этом вразумление Божие, купец поспешил покаяться святителю Спиридону и возвратил ему утаенные деньги.

Имея любвеобильное сердце, святитель в то же время был строг, когда видел нераскаянность и упорство во грехе. Так он предсказал тяжелую кончину женщине, не раскаявшейся в тяжком грехе прелюбодеяния и однажды наказал временной болезнью диакона, гордившегося красотой своего голоса. Скончался святитель Спиридон около 348 года и был погребен в церкви святых апостолов в г. Тримифунте. Его нетленные мощи в VII веке были перенесены в Константинополь, а в 1460 году – на греческий остров Керкира (Корфу), где почивают и поныне в храме, устроенном в честь его имени. В России святителю Спиридону молятся об обретении жилья и об отдаче долгов, греки почитают его как покровителя путешествующих.

Как молиться Спиридону Тримифунтскому?

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому первая

О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому вторая

О всеблаженне святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящий сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления! Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных. от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому третья

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Чудеса по молитвам святителю Спиридону

В ноябре 1861 года в греческой семье уроженцев Керкиры восьмилетний мальчик заболел тифозной лихорадкой. Несмотря на все усилия врачей, его состояние ухудшалось. Мать ребенка все дни молила святителя Спиридона о помощи. На семнадцатый день мальчику стало совсем плохо. Несчастная мать велела срочно отправить телеграмму родственникам на Керкиру, чтобы пошли в храм святителя Спиридона и попросили открыть раку с мощами Святого.

Родственники выполнили ее поручение, и в тот самый час (как потом выяснили родные ребенка), когда священнослужители открыли раку, тело мальчика сотрясли судороги, которые врачи приняли за предсмертную агонию. Но к удивлению присутствующих, ребенок открыл глаза, пульс его постепенно восстановился, и с этого момента его здоровье пошло на поправку. Все присутствующие врачи признали, что это было чудо Божье.

В декабре 1948 года, накануне праздника, на Керкиру приехала из Эпира женщина с одиннадцатилетним сыном Георгием. Ребенок был немым от рождения. Ранее они побывали во многих церквах, где молили Господа об исцелении.

За несколько дней до праздника святителя Спиридона Тримифунтского матери мальчика приснился сон, что Святой излечил ее сына, и тогда она решила отвезти его на Керкиру. Три дня мать с сыном молились в храме святителя Спиридона, и, когда под конец празднования над ребенком пронесли мощи Святого, – Георгий в ту же минуту заговорил.

Девушка, страдавшая от нервического кризиса, который впоследствии перешел в психопатию, в минуту просветления попросила отвезти ее в храм святителя Спиридона. Войдя в церковь, она приложилась к иконе и к мощам Святого и почувствовала, что тяжесть из ее головы ушла. Она пробыла в храме весь следующий день и вернулась домой совершенно здоровой.

Современные чудеса

Мне хочется рассказать об одном чудесном случае, свидетелем, а можно даже сказать, участником которого я сама была. В 2000 году от паломнической службы «Радонеж» я поехала по святым местам Греции. На Керкире в храме святителя Спиридона мы попросили благословения у священника набрать маслица из лампады у раки с мощами Святого. В группе считали, что оно лучше, чем покупное. Мы набирали маслице шприцем и разливали в заранее припасенные флакончики. Группа была большая, все теснились, стараясь побыстрее набрать, кто-то по неосторожности задел лампаду, и остатки маслица пролились. Все очень расстроились из-за нашей неловкости, но особенно сокрушалась одна женщина – она была последней в очереди и ей не досталось ни капли. Я решила, что отолью ей немного из своего. Она держала в руках пустой пузырек, и он вдруг начал сам по себе наполняться! Это произошло на глазах у всей нашей группы, так что свидетелей этого чуда было очень много. Мы все были буквально потрясены. В автобусе мы вспоминали о случае, когда у святителя Спиридона сама наполнилась лампада. Все возможно для Бога и святых Его.

Благодарю Господа и святителя Спиридона, что сподобили меня стать свидетелем этого чуда!

Я, многогрешная и недостойная р. Божия Елена, в 2002 году долгое время пыталась обменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Было много проблем, т.к. предлагали удаленные от метро или дорогие. Однажды мне позвонила сестра (она служит в храме) и спросила о том, как мои дела. Я ответила, что ничего не получается. Тогда она мне посоветовала заказать водосвятный молебен святителю Спиридону Тримифунтскому, что я и сделала. Буквально через неделю нам предложили прекрасный вариант и по разумным деньгам. Переезд был назначен на 25 декабря – день памяти Святого. По молитвам святителя Спиридона у нас всё получилось. Я часто об этом вспоминаю и очень ему благодарна. Слава Богу за все!

Святитель Спиридон Тримифунтский, моли Бога о нас.

В 2007 году мощи святителя Спиридона были принесены в Даниловский монастырь в Москве. Поклониться мощам святителя пришло более 1 300 000 россиян. Вот рассказы некоторых из них, опубликованные в книге «Святитель Спиридон Тримифунтский» издательства Даниловского мужского монастыря.

К деснице святителя Спиридона в Данилов монастырь приехала беременная женщина. Она рассказала что они с мужем мечтали о ребенке, она обошла многих врачей, но в течение семи лет их брак оставался бесплодным. Они молились святителю Спиридону и другим святым, и, вопреки прогнозам медиков, свершилось чудо.

Женщина пришла поблагодарить Святого.

Одна финансовая структура купила в Подмосковье недействующий санаторий. На его территории находятся храм и дом настоятеля. Неожиданно новый хозяин решил на месте дома батюшки построить автостоянку. Он не шел на уступки и не хотел даже обсуждать этот вопрос. Многодетная семья батюшки была поставлена перед фактов: дом будет снесен, а автостоянка построена. Священник обратился с молитвой к святителю Спиридону, и Святой не оставил его.

Приехав в Данилов монастырь к мощам святителя Спиридона, батюшка познакомился с человеком, который оказался другом нового владельца санатория, человек этот был сильно удивлен поведением своего знакомого и пообещал помочь. Через некоторое время он вместе с хозяином территории приехал к батюшке для беседы по разрешению сложившейся ситуации.

Поехала я в воскресенье 22 апреля в Данилов монастырь на праздник жен-мироносиц. И при подходе к монастырю случайно (хотя ничего случайного в этом мире нет) узнаю, что в монастырь привезены мощи Спиридона Тримифунтского (телевизор смотрю редко, и не знала об этом). Какая это благодать, что я побывала в этот день в монастыре и приложилась к мощам!

А на следующий день, в понедельник 23 апреля, позвонил нам младший сын, и я ему радостно рассказываю, что в Москву привезены мощи святого Спиридона и я в воскресенье была в Даниловом монастыре. Сын мне таким уставшим, больным голосом и говорит: «Помолись, мама, за мое спасение». Оказывается, они были на воде и перевернулись. Слава Богу! Все выплыли, все живы, здоровы.

А я, не зная об этом, поехала накануне в монастырь, как что-то меня вело туда. Действительно, пути Господни неисповедимы!

Во вторник 24 апреля поехала опять в монастырь. Заказала Благодарственный молебен Господу Иисусу Христу о спасении жизни сына и молебен святому Спиридону Тримифунтскому от родителей.

Тропарь святителю Спиридону, еп. Тримифунтскому

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ Богоносе Спиридоне, отче наш. / Темже мертву ты во гробе возгласив, / и змию в злато претворил еси, / и внегда пети тебе святыя молитвы / Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. / Слава Давшему тебе крепость, / слава Венчавшему тя, / слава Действующему тобою всем исцеления.

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал “Православие и мир”, но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

может не совпадать с позицией редакции.

(книгах, прессе) возможна только с письменного

Оценка 4.7 проголосовавших: 128
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here