Молитва о жене родильнице

Религиозное чтение: молитва о жене родильнице в помощь нашим читателям.

Bookitut.ru

Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех

В четыредесятный же день паки приносится отроча к храму, во еже вцерковлятися, сиесть, начало прияти вводитися в Церковь. Приносится же материю уже очищенною и омовенною сущею, предстоящу и хотящему прияти то по Крещении.

Священник же творит: Благослове́н Бог наш: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: И по О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Таже отпустительный тропарь дне или святаго прилучившагося.

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами, Го́споди, / всех святы́х и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам, / и поми́луй нас, я́ко Еди́н щедр.

Приклонши же ей главу вкупе со младенцем, творит священник креста знамение над ним, и касаяся главы его, глаголет молитву:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, все естество́ слове́сное же и безслове́сное сло́вом Твои́м созда́вый, и вся от несу́щих во е́же бы́ти приведы́й, Тебе́ мо́лимся, и Тебе́ про́сим: Твое́ю во́лею спасл еси́ рабу́ Твою́, имярек, очи́сти от вся́каго греха́, и от вся́кия скве́рны, приходя́щую ко святе́й Твое́й Це́ркви, да неосужде́нно сподо́бится причасти́тися святы́х Твои́х Та́ин.

Ведомо буди, яко аще не обретается в живых младенец, чтется даже до зде молитва.

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́:

Аще ли жив есть, чти и сие до конца:

И от нея́ рожде́нное отроча́ благослови́, возрасти́, освяти́, вразуми́, уцелому́дри, удоброму́дрстви: я́ко Ты приве́л еси́ е́, и показа́л еси́ ему́ свет чу́вственный, да и у́мнаго сподо́бится све́та, во вре́мя е́же определи́л еси́, и сопричте́тся свято́му Твоему́ ста́ду, Единоро́дным Твои́м Сы́ном, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Священник: Мир всем.

Священник: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Го́споди Бо́же наш, прише́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, прииди́ и на рабу́ Твою́, имярек, и сподо́би ю́ честны́м Твои́м пресви́терством, вхо́да хра́ма сла́вы Твоея́: омы́й ея́ скве́рну теле́сную и скве́рну душе́вную во исполне́нии четы́редесяти дний: творя́й ю́ досто́йну и причаще́ния честна́го Те́ла и Кро́ве Твоея́.

Я́ко освяти́ся и просла́вися пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва вторая, отрочати, егоже священник знаменуяй молится:

Го́споди Бо́же наш, в четыредеся́тный день Младе́нец зако́нному хра́му принесе́нный от Мари́и неискусобра́чныя и святы́я Твоея́ Ма́тере, и на объя́тиях пра́веднаго Симео́на носи́мый, Сам Влады́ко Всеси́льне, и принесе́ннаго сего́ младе́нца, яви́тися Тебе́, всех Творцу́, благослови́ и на вся́кое де́ло благо́е, и Тебе́ благоуго́дное возрасти́, отгоня́я от него́ вся́кую сопроти́вную си́лу зна́мением воображе́ния Креста́ Твоего́. Ты бо еси́ храня́й младе́нцы, Го́споди, да сподо́бився свята́го Креще́ния, получи́т часть избра́нных Ца́рствия Твоего́, соблюда́емь с на́ми благода́тию святы́я и единосу́щныя, и неразде́льныя Тро́ицы: Тебе́ бо подоба́ет вся́кая сла́ва, благодаре́ние и поклоне́ние со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Священник: Мир всем.

Священник: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Бо́же О́тче Вседержи́телю, велегла́снейшим проро́ком Иса́ием предвозвести́вый нам, е́же от Де́вы воплоще́ние Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и́же в после́дния дни благоволе́нием Твои́м, и соде́йствием Свята́го Ду́ха, спасе́ния ра́ди нас, челове́ков, безме́рным благоутро́бием от Нея́ младе́нствовати изво́ливый, и по обы́чаю в зако́не свято́м Твое́м, по исполне́нии дней очище́ния, святи́лищу принести́ся претерпе́ и́стинный законополо́жник Сый: и на объя́тиях пра́веднаго Симео́на носи́тися изво́ли, его́же та́инства проображе́ние в предрече́нном проро́це, клеща́ми у́гля явле́нное позна́хом: его́же и мы, ве́рнии, подража́ние благода́тию держи́м. Сам и ны́не сохраня́яй младе́нцы, Го́споди, благослови́ отроча́ сие́, вку́пе с роди́тели и восприе́мники его́, и сподо́би е́ во вре́мя благопотре́бное и водо́ю, и Ду́хом отрожде́ния, сопричти́ е́ свято́му Твоему́ ста́ду слове́сных ове́ц, нарица́ющихся и́менем Христа́ Твоего́. Я́ко Ты еси́ в вы́шних живы́й, и на смире́нныя призира́яй, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

[И аще младенец крещен есть, творит иерей воцерковление, аще же ни, творит сие по крещении. Молитвам же зде творит отпуст.] Таже прием священник отроча, начертавает крест им пред враты храма, глаголя:

Воцерковля́ется раб Бо́жий, имярек, [или: раба́ Бо́жия, имярек,] во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Таже вводит е во храм, глаголя:

Вни́дет в дом Твой, покло́нится ко хра́му свято́му Твоему́.

И входит посреде храма, глаголя:

Воцерковля́ется раб Бо́жий:

Таже вводит пред дверьми жертвенника, глаголя: Воцерковля́ется раб Бо́жий:

И вводит е во святый жертвенник, аще будет мужеский пол: аще же женский, даже до Царских врат, глаголя:

И по сих полагает е при дверех жертвенника, и тако восприемник поклонився трижды, вземлет е, и исходит. И священник творит, яко обычай, отпуст.

Молитвы

Ежедневные

Для принятия Таинств

Для священнослужителей

Богослужения

Чин Литургии

Proprium Liturgiae

Liturgia Horarum

Таинства и требы

Доп. богослужения

акафисты, каноны, молебны

литании, процессии

Музыка

Песенник (ноты, midi)

Библиотека

Книги, статьи

Каталог ссылок

Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех

В четыредесятый же день паки приносится отроча к храму, во еже вцерковлятися, сиесть, начало прияти вводитися в церковь. Приносится же материю уже очищенною и омовенною сущею, предстоящу и хотящему прияти то по крещении. Священник же творит: Благословен Бог наш: Трисвятое. Пресвятая Троице: и Отче наш: Яко Твое есть царство: Таже отпустительный тропарь дне, или святаго прилучившагося. Слава, и ныне: Молитвами, Господи, всех святых, и Богородицы, твой мир даждь нам, и помилуй нас, яко един щедр.

Приклонши же ей главу вкупе со младенцем, творит священник креста знамение над ним, и касаяся главы его, глаголет молитву:

Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное же и безсловесное, словом твоим создавый, и вся от не сущих во еже быти приведый, тебе молимся, и тебе просим: твоею волею спасл еси рабу твою, имярек, очисти от всякаго греха, и от всякия скверны, приходящую ко святей твоей церкви, да неосужденно сподобится причаститися святых твоих таин.

Ведомо буди, яко аще не обретается в живых младенец, чтется даже до зде молитва.

Яко благ и человеколюбец Бог еси: Аще ли жив есть, чти и сие до конца: И от нея рожденное отроча благослови, возрасти, освяти, вразуми, уцеломудри, удобромудрствуй, яко ты привел еси е, и показал еси ему свет чувственный, да и умнаго сподобится света, во время еже определил еси, и сопричтется святому твоему стаду, единородным твоим Сыном, с нимже благословен еси, с пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Мир всем. Главы вашя Господеви приклоните.

Молитва матери отрочате:

Господи Боже наш, пришедый на спасение рода человеческаго, прииди и на рабу твою, имярек, и сподоби ю честным твоим пресвитерством, входа в храм славы твоея: омый ея скверну телесную, и скверну душевную, во исполнении четыредесяти дней: творяй ю достойну и причащения честнаго тела и крове твоея. Яко освятися и прославися пречестное, и великолепое имя твое, со Отцем, и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва 2, отрочати, егоже священник знаменуяй молится:

Господи Боже наш, в четыредесятый день младенец законному храму принесенный от Марии неискусобрачныя и святыя твоея матере, и на объятиях праведнаго Симеона носимый, сам Владыко всесильне, и принесеннаго сего младенца, явитися тебе всех творцу, благослови, и на всякое дело благое, и тебе благоугодное возрасти, отгоняя от него всякую сопротивную силу, знамением воображения креста твоего. Ты бо еси храняй младенцы, Господи: да сподобився святаго крещения, получит часть избранных царсвтия твоего, соблюдаемь с нами благодатию святыя, и единосущныя, и нераздельныя Троицы. Тебе бо подобает всякая слава, благодарение, и поклонение, со безначальным твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Мир всем. Главы вашя Господеви приклоните.

Боже, Отче, вседержителю, велегласнейшим пророком Исаием предвозвесивый нам, еже от Девы воплощение единороднаго твоего Сына и Бога нашего, иже в последняя дни благоволением твоим, и содействием святаго Духа, спасения ради нас человеков, безмерным благоутробием от нея младенствовати изволивый, и по обычаю в законе святом твоем, по исполнении дней очищения, святилищу принестися претерпе, истинный законоположник сый, и на объятиях праведнаго Симеона носитися изволи, егоже таинства преображение в предреченнем пророце клещами угля явленное познахом: егоже и мы вернии подражание благодатию держим: сам и ныне, сохраняяй младенцы, Господи, благослови отроча сие, вкупе с родители и восприемники его: и сподоби е во время благопотребное, и водою и духом отрождения: сопричти е святому твоему стаду словесных овец, нарицающихся именем Христа твоего. Яко ты еси в вышних живый, и на смиренныя призираяй, и тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

(И аще младенец крещен есть, творит иерей воцерковление. Аще же ни, творит сие по крещении. Молитвам же зде творит отпуст.) Таже прием священник отроча, начертавает крест им пред враты храма глаголя:

Воцерковляется раб божий, имярек, ( или раба божия, имярек ), во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Таже вводит е во храм, глаголя: Внидет в дом твой, поклонится ко храму святому твоему.

И входит посреде храма глаголя: Воцерковляется раб божий:

Таже глаголет: Посреде церкве воспоет тя. Таже вводит пред дверми жертвенника, глаголя: Воцерковляется раб божий:

И вводит е во святый жертвенник, аще будет мужской пол: аще же женский, даже до царских врат, глаголя: Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко: И по сих полагает е при дверех жертвенника, и тако восприемник поклонився трижды, вземлет е, и сиходит. И священник творит, яко обычай, отпуст.

Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех

По кн.: Требник. Београд, 1982.

  • Laudetur Iesus Christus!
  • О Сайте
  • Поиск
  • Карта Сайта
  • Гостевая Книга
  • Обратная Связь

Любое воспроизведение данных материалов – только с разрешения администраторов сайта!

Молитва о жене родильнице

В сороковой день (по окончании периода после-родильного очищения) мать приходит с младенцем (если он жив) к храму и стоит у западных дверей с наружной стороны.

Священник, возложив на себя епитрахиль, вы­ходит к пришедшей и начинает положенную на этот случай молитву словами: Благословен Бог наш. по­том читает начинательные молитвы и, по возгласе на Отче наш – тропарь дня или храма, и Молитва­ми всех Святых и Богородицы. Затем, пригласив пришедшую наклонить главу и сотворив над главою ее крестное знамение, читает, по Господу помолим­ся, молитву матери отрочати: Господи Боже Все­держителю. всю до конца, если младенец жив; ес­ли же он умер, то только до слов: и от нея рожден­ное отроча, пред которыми делает указанный в требнике возглас: яко благ и человеколюбец.

Далее читает следующую молитву: Господи, Боже наш, пришедый на спасение рода Человече­скаго. и, если мать пришла без младенца, то, по окончании этой молитвы, идет в алтарь, читая: Ныне отпущаеши. и берет с престола крест; мать же идет за ним до амвона и полагает здесь три по­клона; после чего священник делает малый от­пуст и дает для целования крест.

Если же младенец жив и принесен материю во храм, то, после молитв матери отрочате, читают­ся в притворе же храма следующие две молитвы от­рочати, которого, в начале первой молитвы отроча­ти, священник снова знаменует на главе.

Окончив чтение молитв, священник берет мла­денца из рук матери, обратясь к востоку, делает мла­денцем знамение креста, говоря: воцерковляется раб Божий (или раба Божия) (имярек) во имя Отца.

Потом идет с младенцем в храм, произнося на пути: внидет в дом Твой.

На средине храма говорит снова: воцерковляет­ся раб Божий. добавляя: посреде церкве воспоет Тя. Наконец, идет до алтаря и, сказав в третий раз: воцерковляется раб Божии. вносит младенца (если он мужеского пола) в алтарь южною дверью и, обходя с ним около престола (с восточной стороны), наклоняет его в тоже время пред престолом, в знак поклонения престолу, а потом, приложив младенца к одной из икон в алтаре около жертвенника, выно­сит из алтаря и полагает его на амвон.

Образ хождения с младенцем в алтаре не указан в требниках; но Сим. Солун., описывая порядок воцерковления в свое время, говорит, что «младенец обносится вокруг жертвенника, якоже творя поклонение» (Нов. Скриж. ч. 4 гл. 9).

Если же младенец женского пола, то не вносит­ся в алтарь, но священник прикладывает его лицом к какой-либо иконе около царских врат, и также по­лагает на амвоне.

Мать, с того времени, как отдала младенца свя­щеннику, следует за ним только до амвона, полагает здесь три поклона и берет с амвона младенца, а свя­щенник, прочитав Ныне отпущаеши, делает отпуст и дает для целования крест младенцу и матери.

Обычно читается отпуст Сретения. Иже на объятиях правед­ного Симеона носитися изволивый. Этот отпуст указан на во­церковление и в древних требниках (Петра Могилы и др.), в ныне же употребляемых – большом и малом говорится об от­пусте: творит, якоже обычай. Во избежание разнообразия, справедливее было бы употреблять отпуст, указанный древни­ми требниками.

Если младенец к 40-му дню еще не крещен, то воцерковление над ним не совершается до времени, пока он не будет крещен; самые же молитвы мате­ри и отрочати читаются в сороковой день; и, по окончании молитв отрочати, делается отпуст (Болъш. требн. л. 4).

Всякая христианка, в сороковой день по закон­ном рождении младенца, должна явиться в храм Бо­жий для принятия разрешения – иметь общение с верующими в молитвах и таинствах и для воцерков­ления младенца (Стран. т. 1 1864 г.).

Правило это вытекает из самого существования молитв в со­роковой день.

Для незаконнородивших матерей церковь опреде­лила строжайшее отлучение для исправления. Они, по правилам св. церкви, не удостоиваются общения в церковной молитве; и только после определенного времени, когда покажут плоды, достойные покаяния, «оне принимаются к молению с верными», а за тем уже удостоиваются приобщения святыни.

Правила Вас. Вел. отлучают таковых – если они блудницы -на 3-7 лет, если прелюбодеицы – до 15, – то же и давшие обет девства (Пр. ВВ. 38, 58, 59, 60, 63, 75). О применении сих пра­вил см. в отд. об Испов. и практ. заметку в этом же отделе. Впрочем, этими правилами они не лишаются чтения для них молитв «в сороковой день» (Практ. рук. Нечаев. стр. 120).

Так как у нас приносятся всегда к воцерковле­нию младенцы уже крещенные, а не прежде креще­ния, в таком случае излишни во второй молитве сло­ва: да сподобився св. крещения, получит часть из­бранных. до возгласа, а в последующей затем мо­литве должно быть оставляемо прошение: и сподоби с водою и духом отрождения. также до возгласа.

В молитве — Ныне отпущаеши не должно го­ворить рабу Твою, но раба Твоего, хотя бы младе­нец был и женского пола; потому что текст этой молитвы – евангельский, – и произносится не прямо от лица воцерковляемого, а только по при­менению к событию.

В доме «сороковую» молитву читать не следу­ет ни для родильницы, ни для младенца, а толь­ко в церкви.

Для матерей незаконнородивших не должна бы читаться «сороковая» молитва. По крайней мере, нужно напомнить об этом матерям, чтобы оне тем более сокрушались за свой грех.

Некоторые священники, в случае необходимости причастить умирающую после родов женщину, чи­тают ей сперва очистительную «сороковую» молитву для удовлетворения, в некоторой степени, требова­ния внешней чистоты от приступающей к принятию святых тайн. Так как родильница допускается в этом случае к принятию святых тайн, в силу своего исключительного положения, вследствие того же снисхождения церкви, по которому человек, отлу­ченный на известное время от святого причастия, в случае смертной опасности, не лишается участия в трапезе Господней и до истечения срока назначен­ной ему епитимии, то преждевременное чтение «со­роковой» молитвы представляется, в сих случаях, неуместным (Вор. Еп. вед. 1870 г. №17).

Молитва о жене родильнице

Молитвы 40-го дня

(«жене родильнице, по четыредесяти днех»)

Христианским женам, сделавшимся матерями, Церковь запрещает до сорокового дня входить в храм и приступать к причащению Святых Таин. Основание для этого находим в евангельском свидетельстве о соблюдении закона об очищении Богоматерью, принесшей Младенца Иисуса в храм только на сороковой день (См.: Лк. 2; 22). Если в этот период мать тяжело болеет, то ее причащают Святых Таин независимо от этого предписания.

Обряды сорокового дня преследуют две цели.

1. Ввести родильницу по истечении сорокадневного срока очищения в храм с тем, чтобы она могла приступать к Таинствам и участвовать в богослужении. Совершать обряд чтения очистительных молитв матери нужно в самом храме.

2. Подготовить младенца к участию в жизни Церкви, к первоначальному акту вхождения в нее через Святое Крещение. Совершается это, как уже отмечалось, по вере родителей или восприемников ребенка.

Чтение очистительных молитв и обряд воцерковления могут совершаться и позже сорокового дня по рождении ребенка, уже после совершения Таинства Крещения.

В этом случае священник, взяв ребенка на руки в притворе храма, изображает им крестное знамение пред входом в храм и возглашает:

Воцерковляется раб Божий (раба Божия, имярек) во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Далее, внеся младенца в храм, священник произносит:

Затем, остановившись посреди храма, священник возглашает: Воцерковляется раб Божий (имярек).

Приблизившись к Святая Святых – алтарю, священник, держа младенца лицом к нему, вновь произносит: Воцерковляется раб Божий (имярек).

Затем младенец мужского пола вносится в алтарь через северную дверь и обносится вокруг престола через Горнее место. Таким образом ребенок приносится Богу и поклоняется Ему, а священник в это время произносит песнь Симеона Богоприимца:

Оценка 4.5 проголосовавших: 149
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here