Молитва своему ангелу хранителю с ударениями

Религиозное чтение: молитва своему ангелу хранителю с ударениями в помощь нашим читателям.

Молитва своему ангелу хранителю с ударениями

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

 • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитвы ангелу-хранителю на все случаи жизни

Ангелы-хранители незримо присутствуют в жизни каждого человека. В тяжелых жизненных ситуациях, когда нам необходима поддержка, мы можем обратиться к ним с молитвами, чтобы получить поддержку и покровительство Небесных Сил.

Ангелы часто дают о себе знать, посылая нам знаки. Они могут являться во снах и давать нам ответы на интересующие вопросы. Узнать своего заступника вы можете по дате рождения.

Ангел — это не что иное, как частица Божьего Духа, призванная охранять душу человека, помогать и направлять на истинный путь, не позволяя дьявольским проискам овладеть разумом и подтолкнуть к пагубным действиям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать не только молитвы, но и заговоры-обращения к ангелам.

Молитва о защите

«Святой Божий ангел, защитник и покровитель души моей. Спаси и сохрани меня перед делами трудными, дорогами дальними. Не дай недругам моим свершить зло надо мной и обман. Заступи дорогу всему негативу, что не дает душе моей расти и развиваться по замыслу Божьему. Не оставь меня в час сомнений и боязни да отведи от меня силу дурную, сглазы и порчу насылающую. Аминь».

Молитва о помощи

«Ангел, Христом ко мне приставленный, услышь молитвы мои отчаянные да не отринь слов моих искренних. Прошу тебя о помощи и успехе в делах моих земных. Сохрани мои помыслы чистыми да не дай корысти и алчности взять верх надо мной. Помоги завершить дела задуманные с успехом и убереги от завистников, дурного мне желающих. Аминь».

Молитва о здоровье

«Молю тебя, защитник мой, дай мне здоровья крепкого да упаси меня от недугов, жизни моей угрожающих. Не позволь болезням в мое тело войти, сломить волю мою и дух. Донеси мои просьбы искренние до Господа нашего Всемогущего да замоли за меня грехи, в которых раскаиваюсь. Аминь».

Молитва на удачу

«Ангел-хранитель, молю тебя, не оставь меня в час сомнений и робости. Не прошу богатств несметных, не корысти ради молю тебя. Не оставь меня в пути моем к удаче и процветанию. Освободи дорогу для деяний богоугодных да ниспошли на меня благодать свою. Аминь».

Молитва о любви

«Посланник Божий, призванный защищать душу мою, ниспошли мне знак, на истинного избранника указывающий. Не дай мне быть обманутым чарами любовными, убереги от приворотов и всякого колдовства. Посели в моем сердце любовь истинную. Аминь».

Молитва на все случаи жизни

«Святой ангел, не оставь меня, раба грешного (имя) пред дьявольскими искушениями. Дай мне уверенность в делах праведных, протяни руку помощи в час нужды, убереги жизнь и здоровье мои. Помоги провести день насущный в делах благостных. Аминь».

Молитвы своему ангелу вы можете возносить в любое время, когда вас обуревают сомнения, печали и горести. В час радости поблагодарите своего заступника за помощь и поддержку. Желаем вам удачи во всех начинаниях, и не забывайте нажимать на кнопки и

Смотрите также:

Журнал о звездах и астрологии

каждый день свежие статьи об астрологии и эзотерике

Как правильно просить Ангела-Хранителя о помощи

Если вам тяжело справиться с трудностями самостоятельно, обратитесь за помощью к своему Ангелу-Хранителю. Он обязательно вас услышит, если вы сделаете .

Утренние молитвы для начинающих

Если вы только недавно вступили на путь христианства и веры в Бога, то крайне важно начинать каждый день правильно. Ежедневные .

Молитвы на удачу перед выходом из дома

Каждый православный христианин знает, что любую работу и действие следует начинать с Божьей помощью и благословением. Выходя .

Молитвы от зла и врагов

В борьбе со злом, завистниками и недоброжелателями прекрасными помощниками будут православные молитвы. С поддержкой Высших сил вы сможете оградить себя .

Молитвы Георгию Победоносцу о защите и помощи в работе

Молитвенные слова помогают людям даже в самых затруднительных ситуациях. Согласно преданию, Георгий Победоносец способен оказать помощь .

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Ангелу-Хранителю на каждый день

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Молитва Ангелу-Хранителю на каждый день – очень важна для православного человека, ведь его на землю призвал Бог, дабы оберегать верного христианина от всего злого. Она имеет огромную силу, которая становится ещё мощнее, если изо дня в день подкрепляется чистою и искреннею молитвою.

Молитва Ангелу-Хранителю на все случаи жизни

Ангел-Хранитель – невидимый сильный защитник, который есть у каждого православного. После Крещения он дарован человеку Богом, дабы защищать и оберегать его на протяжении всей жизни, прощая ему слабости и помогая осознать содеянное, чтобы в конце пути прийти к покаянию.

Возможности его описать невозможно, ведь он способен видеть изменения в состоянии, мыслях, чувствах человека. Молиться ему нужно ежедневно, и делать это с особым усердием и искренностью. Относясь серьёзно к молитве и веря в её в силу, человек будет постоянно надёжно защищён от всяческих бед и напастей.

Молитва Ангелу отличается тем, что несёт защиту на все случаи жизни:

 • утром, в преддверие нового дня;
 • вечером – на сон грядущим;
 • в дорогу (как близкую, так и далёкую);
 • о здоровье;
 • перед операцией;
 • о защите от разных напастей со стороны;
 • о помощи в делах любовных и семейных;
 • на удачу;
 • на успех в работе;
 • в день рождения.

Самый лучший вариант для истинного христианина – начинать день с молитвы Ангелу-Хранителю, прося о помощи во всех будущих делах, ведь утро каждого дня – это как начало новой жизни, прожить которую нужно честно и праведно. Это должно стать правилом – и тогда жизнь будет более осмысленной, яркой и интересной.

Всегда нужно просить Ангела о бодрости, хорошем настроении, здоровье себе, своим родным и близким. Также важно обращаться к покровителю с просьбой указать на ошибки, научить чистой любви и покаянию.

Слова молитвы можно повторять как вслух, так и про себя в любое время дня и ночи, ведь жизнь – очень непредсказуема, а значит, защита нужна и важна каждую секунду.

Всегда перед и после молитвы необходимо благодарить Ангела-Хранителя за то, что он слушает, помогает и защищает. Это нужно и ему, и человеку, которого он оберегает, ведь и тот, и другой должны быть уверенны, что их понимают и ценят. Немаловажным есть и ответ Ангела, который нужно стараться услышать, ибо это – верный знак на будущее.

После молитвы стоит выполнить следующие действия, которые помогут получить личное осознание всего, что происходит на данном конкретном этапе жизни:

 • побыть немного наедине с собой;
 • прислушаться к собственным мыслям;
 • попробовать воплотить идеи в реальность.

Особенно важно следить за происходящими событиями последующие несколько дней, какими бы мелкими и неважными они на первый взгляд не казались, анализировать сны, знаки, символы, например:

 • если молились о здоровье, следует обратить внимание на рекомендации врачей;
 • если просили помочь в любви, то не стоит отказываться от приглашений.

Ведь многое зависит и от самого человека. И нужно сделать всё возможное, чтобы старания небесного помощника были оправданы.

Молитва Ангелу-Хранителю в день рождения

С каждым прожитым годом человек всё отчётливее начинает понимать всю ценность того, что даровал ему Всевышний. И именно в день своего рождения он имеет прекрасную возможность поблагодарить за это и самого Господа, и своего Ангела-Хранителя.

Молитвы, возносимые в этот день, имеют особую силу и делятся на:

Если человек всё же сомневается, какие молитвы следует читать в день рождения, учитывая возраст и состояние здоровья, нужно обратиться к священнику, который объяснит, какая будет наиболее уместной.

Виды праздничных молитв:

 • Небесному Хранителю;
 • Пресвятой Богородице;
 • Ангела-Заступника;
 • “В день рождения детей”;
 • Ангелу-Хранителю “В день рождения”.

Молитва Ангелу-Хранителю на удачу

Часто люди обращаются в молитвах к своему Ангелу, дабы привлечь удачу, ведь она – залог успеха и благополучной жизни. А начало всего этого в позитивном мышлении. Поэтому в таких молитвах важно каждое сказанное слово, которое должно быть осмыслено и осознано тем, кто его произносит.

Очень важно выражать свои желания чётко и правильно, дабы не навредить самому себе. И говоря о каком-либо конкретном благе, нужно определить его как можно выразительнее, ведь в мире достаточно много благ, доступных и необходимых человеку. И тогда Хранитель услышит, поймет и даст ему возможность получить то, о чём он просит и мечтает.

Молитва по соглашению Ангелу-Хранителю

Такое Божье Слово представляет собой соглашение между участниками одной группы людей, которых объединяет общее дело – помощь определённому человеку или друг другу через молитву Ангелу-Хранителю.

Происходить такое таинство может как в одном помещении, так и на расстоянии, главное – верить в силу Господа и придерживаться основных правил общего чтения. Молитвы такого рода имеют огромную силу, которая возрастает, благодаря вере и искренности всех присутствующих.

Молитесь своему Ангелу Хранителю каждый день, просите помощи в несчастьях, благодарите за подаренную радость, ибо всё это и есть сама жизнь. Говорите с ним… и помните: это общение – невидимая и вечная связь между человеком и Богом.

Вот так звучит сильная молитва Ангелу-Хранителю:

О, святой ангел, ходатайствующий перед Творцом нашим за душу мою, тело мое и жизнь мою! Не оставь меня, и не отступи от меня за все грехи мои. Прошу тебя, не дай лукавому демону завладеть душой моей и телом моим. Укрепи мою душу и направь ее на путь истинный. Прошу тебя, ангел Божий и хранитель души моей, прости мне все грехи, которыми я оскорбил тебя за всю мою неправедную жизнь. Прости все мои прегрешения, которые я совершил в день минувший, и защити меня в новый день. Сохрани душу мою от разных искушений, чтобы я не прогневил Творца нашего. Прошу тебя, помолись за меня перед Творцом нашим, чтобы сошла на меня милость его и спокойствие душевное. Аминь.

Короткая утренняя молитва Ангелу-Хранителю, очень известная и сильная:

Ангел мой, пойдем со мной

На весь день деньской.

Буду с верой жить.

Господь всегда с Вами!

Смотрите видео молитву Ангелу на каждый день:

Молитва Ангелу-Хранителю

Кто такой Ангел-Хранитель

Ангелы-хранители присутствуют практически во всех мировых религиях. Они для являются для человека родными духовными существами. Цель Ангела-хранителя находится всегда рядом с человеком с целью защиты и поддержки его в трудные жизненные моменты.

Очень часто в жизни происходит так, что человеку приходится оставаться один на один с навалившимися на него проблемами. Когда наступает одиночество, то тоска и отчаяние может привести к самым непредсказуемым поступкам и действиям. Иногда в такие моменты теряется даже смысл жизни. Но верующие люди всегда в тяжелые жизненные моменты ощущают, что с ними рядом находится Ангел-хранитель, который обязательно поможет пережить трудные времена и наставит на путь истинный.

Верующие считают, что Ангел-хранитель назначается для каждого человека самим Всевышним в момент его рождения или в раннем младенчестве. Примечательно то, что в православии считается, что ребенка всю жизнь опекает не только его личный Ангел-хранитель, но и Ангел-хранитель женщины, родившей его. Бестелесное существо следует за человеком всю жизнь, стремясь помогать ему во всем по мере возможностей и в соответствии со сложившимися обстоятельствами.

Священники утверждают, что сила личного Ангела-хранителя всецело зависит от искренности веры человека и его образа жизни. Чтобы попросить о помощи, нужно обратиться с молитвой к Ангелу-хранителю. После того как помощь будет оказана, нужно обязательно также поблагодарить его молитвенным словом. Считается чем больше благодарить Ангела-хранителя, тем больше он будет оказывать поддержки и помощи. Важно помнить, что Ангелы-хранители относятся к высшим силам добра и света, поэтому совершая злые дела, не следует рассчитывать на их помощь. Кроме того нужно помнить о том, что вредные привычки, сквернословие и негативные эмоции разрушают связь человека с его Ангелом-хранителем.

Какие бывают молитвы Ангелу-хранителю и о чем в них просят

Существует огромное количество различных молитв, направленных к своему Ангелу-хранителю. Уникальность молитвенных обращений состоит в том, что с их помощь к своему покровителю обращаются с самыми различными просьбами.

О помощи в делах: в работе, в любви или замужестве

Очень популярной является молитва Ангелу-хранителю о помощи в делах.

Звучит она следующим образом:

Молитва о любви к Ангелу-хранителю поможет в случае, если проходят годы, а человеку так и не удалось встретить свою вторую половинку. Такое молитвенное обращение следует творить в одиночестве при зажженных свечах перед молитвой Господа и своего Ангела-хранителя.

Слова молитвы звучат так:

О материальном благополучии

Очень часто используются молитвы Ангелу-хранителю для материального благополучия. Особенно такие молитвенные обращения эффективные в сложных финансовых ситуациях. В этом случае перед молитвой Ангелу-хранителю нужно обязательно прочитать покаянную молитву. Это позволит показать Богу свою готовность и усердие.

После этого читается следующая молитва:

О здоровье (перед операцией)

Очень действенными считаются молитвы к Ангелу-хранителю о здоровье. Их часто читают верующие перед операциями или при развитии серьезных болезней, несущих угрозу здоровью.

Одна из таких молитв звучит следующим образом:

Молитва на удачу и успех

Молитву к Ангелу-хранителю нужно возносить тогда, когда в каком-то деле нужно привлечь на свою сторону удачу.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Молитва в дорогу и защита от врагов

Очень часто человека в жизни преследуют неудачи из-за врагов, которые плетут козни и интриги. Чтобы защититься от них нужно обратиться за помощью к своему Ангелу-хранителю.

Молитвенная просьба в этом случае звучит следующим образом:

Данную молитву можно использовать перед дальней дорогой. Это позволит сберечь себя от самых различных бед и несчастий, которые могут произойти в пути.

На торговлю и деньги

Молитвы Ангелу-хранителю всегда помогают людям, основной деятельностью которых является бизнес. Обращаться к своему ангелу-хранителю нужно в случаях, когда дела в торговле не складываются, и человек постоянно несет убытки. Следующей молитвой пользовались по преданию еще купцы во времена Древней Руси.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва на исполнение желания

Каждый человек имеет свое сокровенное желание. И часто случается так, что прежде, чем оно исполниться проходят многие годы. Но можно ускорить исполнение заветного желания, обратившись с молитвой к своему Ангелу-Хранителю.

Молитва на исполнение желания должна читаться в полном уединении при зажженных свечах.

Ее слова звучат следующим образом:

Эта молитва начинает работать практически сразу. Главное искренне верить в то, что Ангел-хранитель будет всегда находиться рядом с вами и давать вам подсказки в том, как нужно поступать, чтобы достичь желаемого.

Молитва по соглашению

Молитва по соглашению читается одновременно несколькими людьми. Она обладает особой силой и позволяет справиться человеку с возникшей трудной ситуацией. Молитвенное обращение к Ангелу-хранителю по соглашению следует использовать при серьезных житейских неурядицах. Кроме того оно может помочь при проблемах со здоровьем, а также в различных бедах и скорби.

Молитва по соглашению может читаться любым количеством людей. Такое молитвенное обращение является обрядным действием. Поэтому его правила должны Строго соблюдаться. Молитва обязательно произносится в храме в определенные дни. В связи с этим для того, чтобы поучаствовать в молитве по соглашению, нужно обратиться к священнослужителю. Он предоставит расписание и даст ссылку на акафист Ангелу хранителю, который будет читаться в оригинале.

Молитва благодарности или благодарственная молитва

Для того чтобы Ангел-хранитель оказывал всегда действенную помощь, нужно постоянно возносить ему благодарственную молитву. В нее обязательно следует вкладывать всю душу и верить в то, что ваш небесный покровитель видит вас. С их помощью можно установить контакт со своим Ангелом-хранителем, что позволит полностью рассчитывать на его помощь в дальнейшем. Короткую молитву нужно произносить каждый день в первой половине дня по семь раз.

Она звучит следующим образом:

Молитва оберег для защиты ребенка

Очень часто своих Ангелов-хранителей матери просят помочь своим детям. Такие молитвы очень действенные, поэтому их можно считать оберегами. Следующую короткую молитву нужно произносить у изголовья спящего ребенка, причем она будет эффективной вне зависимости от возраста сына или дочери.

Молитвенное обращение к Ангелу-хранителю звучит следующим образом:

Покаянные молитвы

Покаянных молитв к ангелу-хранителю существует очень много. Все они очень эффективные, если слова проговариваются искренне и из глубины души.

Одна из сильных покаянных молитв звучит следующим образом:

Когда нужно читать православные молитвы Ангелу-хранителю

Молитвы-обращения к Ангелу-хранителю должны считаться человеком несколько раз в течение дня. Причем обращаться к нему можно по любому поводу можно в произвольной форме. Главное при этом сохранять искренность и веру.

Утром (утренняя молитва)

Утренняя молитва Ангелу-хранителю является обязательной. Она позволяет правильно настроиться на грядущий день и поверить в то, что все будет складываться успешно.

Звучит молитвенное обращение к Ангелу-хранителю в утренний час следующим образом:

На ночь на сон грядущим (вечерняя молитва)

Молитва Ангелу-хранителю обязательно входит в вечернее правило.

Звучит она следующим образом:

В день рождения

Для любого человека день рождения – это особый день. Считается, что если в этот день обратится к Ангелу-хранителю об исполнении желания, то оно обязательно исполнится. Кроме того молитвенное обращение к своему Ангелу-Хранителю может стать оберегом на весь год.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Молитвослов – защитные молитвы Ангелу-хранителю

В молитвослове представлены молитвы к Ангелу-Хранителю на все случаи жизни. Но наиболее востребованы защитные молитвы.

Универсальная молитва на все случаи жизни

Универсальная молитва к Ангелу хранителю поможет в любом случае. Но читать ее нужно в полном уединении, сосредоточившись на всех произносимых фразах. Желательно при молении зажечь церковные свечи.

Текст молитвы на русском языке

На русском языке универсальная молитва звучит следующим образом:

Существуют и другие универсальные молитвы, но смысл их всегда сохраняется. Он заключается в том, что словами выражается искренняя вера в Ангела-хранителя и в то, что он всегда находится рядом и готов помочь.

Как часто стоит ее произносить

Универсальную молитву нужно произносить каждый день, как можно чаще. Но при этом конкретных указаний по количеству раз нет. Важно не забывать проговаривать молитвенное обращение в случае, если жизнь складывается удачно.

Краткие обращения к Ангелу-Хранителю на каждый день недели или месяца

Существуют молитвы Ангелу хранителю на каждый день недели или месяца. Если начинать день с них, то в скором времени жизнь наладится, дела начнут складываться успешно и в душе наступит спокойствие.

Молитвы ежедневные звучат так:

 • Понедельник: «Ангел-хранитель мой, близкий и родной мой помощник святой Божий, сегодня начало недели трудовой. Так помоги мне, пособи в работе моей будничной все задачи успешно свершить. Сделай так, чтобы этот тяжелый день благополучно прошел».
 • Вторник: «Мой надежный защитник, мой Ангел-хранитель, уже вторник наступил. День весь в заботах и хлопотах должен пройти, так поддержи меня и не дай мне устать. С твоей поддержкой я все вопросы решу, еще и отдохнуть успею».
 • Среда: «Ну вот, наступила средина недели. Ты все эти дни меня поддерживаешь, мой Ангел-хранитель и помогаешь мне во всем. Сегодня мне после работы все домашние дела нужно переделать, так сделай так, чтобы они мне не в тягость были, и время для себя еще осталось».
 • Четверг: «В четверг светлый зажгу свечи для молитвы и попрошу тебя, а этот день оградить меня от суеты и печали. Пусть день наполнится спокойствием и принесет мне новые свершения и успехи».
 • Пятница: «Долгожданная пятница, наступила. Всю неделю ты меня Ангел-хранитель поддерживал и во всем помогал. Так организуй мне сегодня в вечерний час полноценный отдых и пусть его не омрачат никакие неприятности».
 • Суббота: «Сегодня первый выходной. Наполни его, мой Ангел-хранитель беззаботность и весельем. Помоги мне провести его радостно рядом с любимыми людьми».
 • Воскресение: «Ангел-хранитель мой, ты мой покровитель, заботящийся о том, чтобы печали не омрачали мою жизнь. Благодарю тебя за твою поддержку и защиту, а также за все блага, которые ты позволяешь мне получать. Ты меня на праведный путь направляешь, у Господа мои грехи отмаливаешь».

В каждую из выше указанных молитв нужно включать конкретные просьбы пожелания. Но для того, чтобы общаться, таким образом, со своим Ангелом-хранителем, нужно обязательно верить, что он находится рядом и слышит вас.

Сильная молитва «Ангел мой хранитель, спаситель мой»

Эта молитва является настоящим сильным оберегом, поэтому использовать ее нужно в оригинале.

Текст молитвы звучит так:

Слушать аудио-молитву Ангелу-хранителю:

В молитве «Ангел мой хранитель, спаситель мой» содержится просьба закрыть от бед и невзгод человека своей плащаницей. Так же в молитве человек обращается с просьбой защитить его от злых людей и недругов, которые пытаются навредить ему. Слова молитвы обладают особенной энергетикой, поэтому с помощью данного молитвенного обращения можно поставить надежную защиту.

Молитва «Ангел мой, будь со мной»

Данная молитва Ангелу-хранителю очень короткая, но сила ее просто огромна. Очень хорошо приучит проговаривать данное молитвенное обращение к своему небесному защитнику маленького ребенка с детства.

Текст молитвы такой:

Всегда подле меня стой.

Утром, вечером, в день и в ночь

Будь готов мне помочь.»

Слушать акафист (церковное песнопение) Ангелу-хранителю:

Молитву «Ангел мой будь со мной» могут использовать только те люди, которые искренне верят в помощь своего Ангела-хранителя и уверенны в том, что он всегда находится рядом. Поэтому если позвать его, то всегда можно рассчитывать на необходимую поддержку.

Оценка 4.4 проголосовавших: 159
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here